Gene­rie­ke PrEP heeft pre­cies dezelf­de samen­stel­ling als het ori­gi­ne­le medi­cijn Tru­va­da. Het is alleen veel goed­ko­per. Je kunt sinds begin 2018 gene­rie­ke PrEP kopen in elke apo­theek, voor iets meer dan €50 voor 30 pil­len. Uiter­aard alleen op dok­ters­re­cept.

BELANGRIJK: Er komt bij zelf­stan­dig PrEP-gebruik meer kij­ken dan alleen elke dag een pil slik­ken. Het moet ver­ant­woord gebeu­ren. Daar­om heb­ben we een pro­to­col voor vei­lig gebruik van gene­rie­ke PrEP gemaakt. Daar­in vind je infor­ma­tie over wan­neer wel­ke tests nodig zijn en waar je ver­der op moet let­ten. Ook orga­ni­se­ren we drie­maal per maand een PrEP-work­shop in Amster­dam om je te hel­pen bij het maken van goe­de bij jou pas­sen­de keu­zen m.b.t. je sek­su­e­le gezond­heid.

Voor som­mi­ge men­sen is €50 echt nog te veel. Voor hen heeft PrEP­nu het Pro­ject PrEP Shop Boys. Via dit pro­ject kun­nen men­sen gene­rie­ke PrEP kopen tegen een vari­a­be­le prijs, afhan­ke­lijk van de inko­mens­si­tu­a­tie.

Last updated 24/04/2018