De GGD Amster­dam doet mee aan een grote inter­na­ti­o­nale studie naar een nieuwe hiv-pre­ven­tie­pil. In het onder­zoek wordt bekeken of het nieuwe middel F/TAF net zo veilig en effec­tief is als Truvada voor PrEP-gebruik. Vanaf nu kun je je tot 26 maart aan­mel­den voor deel­name aan de studie.

Over de DIS­CO­VER-studie

De DIS­CO­VER-studie is opgezet door Gilead, fabri­kant van zowel Truvada als F/TAF. Zo’n 50 onder­zoeks­cen­tra in Noord-Amerika en Europa doen mee. Anders dan de AMPrEP-studie van het H-TEAM - die ook door de GGD Amster­dam wordt uit­ge­voerd - is DISCOVER een studie naar effec­ti­vi­teit en vei­lig­heid van een nieuwe PrEP-pil.

De helft van de deel­ne­mers zal het bekende middel Truvada krijgen, de andere het nieuwe middel F/TAF. De proef­per­so­nen weten zelf niet in welke groep ze zijn inge­deeld. F/TAF is al wel op de markt voor hiv-behan­de­ling maar de effec­ti­vi­teit ervan als PrEP is nog niet weten­schap­pe­lijk onder­zocht. Omdat DISCOVER een genees­mid­de­len­stu­die is, gelden er voor deel­ne­mers strakke regels voor wat betreft bezoek­data en stu­die­pro­ce­du­res.

 Wie kan er meedoen en waar kan ik me aan­mel­den?

PrEP is bedoeld voor mensen die geen hiv hebben, maar wel een serieus risico lopen om met het virus geïn­fec­teerd te raken. Homo­man­nen en andere mannen die seks hebben met mannen en trans­gen­der­vrou­wen kunnen zich vanaf vandaag aan­mel­den via de website van de GGD Amster­dam.

De GGD zal daarna door middel van loting de volg­orde bepalen van uit­no­di­gin­gen voor een scree­nings­be­zoek.

Hoeveel mensen kunnen er meedoen?

Het aantal mensen dat in Neder­land kan deel­ne­men aan de studie is afhan­ke­lijk van de snel­heid waarmee inter­na­ti­o­naal het totaal­aan­tal van 5.000 deel­ne­mers bereikt wordt. Met andere woorden, veel hangt af van de snel­heid waarmee de GGD Amster­dam mensen kan scree­nen voor deel­name.

Beden­kin­gen

Ver­schil­lende orga­ni­sa­ties hebben beden­kin­gen geuit over de DIS­CO­VER-studie. Velen denken dat Gilead alleen uit winst­be­jag met een nieuwe dure pil op de markt komt; het patent voor Truvada loopt immers bin­nen­kort af.

Aids­fonds-direc­teur Louise van Deth noemt het ‘schrij­nend dat mensen ervoor moeten kiezen aan een weten­schap­pe­lijke studie mee te doen om toegang tot PrEP te krijgen. Het Aids­fonds wil dat ieder­een met een ver­hoogd hiv-risico toegang krijgt tot een pre­ven­tie­mid­del waarvan we zeker weten dat het werkt en dat het betaal­baar is. De DIS­CO­VER-studie helpt niet dat dich­ter­bij te brengen,’ vindt Van Deth.

Alter­na­tief: doe-het-zelf-PrEP

Steeds meer mensen kiezen ervoor om zelf gene­rieke PrEP aan te schaf­fen in het bui­ten­land. Vanaf vol­gende week vind je op PrEPnu.nl infor­ma­tie die je stap voor stap uitlegt hoe je dat veilig en betrouw­baar kunt doen.

Last updated 18/03/2017