Infor­meer je! Deel je kennis! Zegt het voort!

Ook jij kunt heel een­vou­dig helpen om de kennis over PrEP te ver­gro­ten en ervoor te zorgen dat PrEP sneller beschik­baar komt in Neder­land.
Hier­on­der zie je wat je alle­maal kan doen.

Heb je zelf een idee? Deel het via onze con­tact­pa­gina.

Blijf op de hoogte
Zorg dat je altijd op de hoogte bent van het laatste nieuws over PrEP. Ga naar onze ach­ter­grond­pa­gina voor goede en uit­ge­breide infor­ma­tie over PrEP en voor de resul­ta­ten uit PrEP-onder­zoek.
Vertel je vrien­den over PrEP
Infor­meer de mensen in je sociale en je sek­su­ele netwerk over PrEP. Vertel er meteen bij waar zij zelf goede en betrouw­bare infor­ma­tie over PrEP kunnen vinden. Deel de website prepnu.nl vandaag nog met mini­maal vijf vrien­den!
Steun ons mani­fest voor PrEP in Neder­land
Laat zien dat je het belang­rijk vindt dat PrEP snel beschik­baar komt. Lees ons mani­fest en teken de petitie. Hoe meer mensen tekenen, hoe sterker we staan!
Stop het stigma
Schaamte en stigma rondom hiv en sek­su­a­li­teit kunnen een open gesprek over PrEP in de weg staan. Door­breek het taboe! Ga de dis­cus­sie aan als je nega­tieve reac­ties hoort of leest.
Vraag ernaar bij de soa-poli en meld je aan voor AMPrEP
Vraag bij je bezoek aan de soa-poli wanneer PrEP beschik­baar komt, ook als je het niet zelf wil gaan gebrui­ken. Vraag er ook vrien­de­lijk bij of ze melding willen maken van jouw verzoek.
We raden je aan om je toch aan te melden bij de GGD-Amster­dam voor het PrEP-project, ook al is de inschrij­ving hier­voor allang geslo­ten. Ook als je buiten Amster­dam woont. Dan staat jouw inte­resse om in de toe­komst voor PrEP in aan­mer­king te komen in elk geval geno­teerd.
Zet Gilead onder druk
Gilead is een groot far­ma­ceu­tisch bedrijf. Het is de pro­du­cent van Truvada. Momen­teel kost Truvada in de apo­theek je zo’n €600 per maand. Je kunt Gilead vragen en com­men­taar sturen via hun Twitter-account.