Heb je de 4 stap­pen door­lo­pen dan is het tijd om je eer­ste dosis PrEP te nemen. Een span­nend moment.
Hier­on­der lees je hoe je vei­lig en ver­ant­woord PrEP slikt.
Men­sen met een pie­mel

 • Neem de eer­ste keer 2 pil­len en van­af dat moment 1 pil elke 24 uur.
  Twee uur na die eer­ste dosis ben je beschermd tegen hiv.
  (Begin je op de eer­ste dag lie­ver met 1 pil? Dat kan ook, je bent dan nadat je 5 dagen PrEP hebt gebruikt beschermd tegen hiv.)
 • Wil je stop­pen met PrEP, blijf dan elke 24 uur een pil slik­ken tot mini­maal 48 uur nadat je voor het laatst seks hebt gehad zon­der con­doom.
 • Start je ver­vol­gens weer met PrEP hou dan dit­zelf­de sche­ma aan. (Dus: dag één 2 pil­len en dan ver­vol­gens elke 24 uur 1 pil tot 48 uur na de laat­ste seks)
 • Voor­deel van dage­lijks slik­ken:
  door de rou­ti­ne ver­geet je min­der vaak je pil te slik­ken en kun je ook op onver­wach­te momen­ten seks heb­ben.
 • Voor­deel van ‘rond­om de seks’ slik­ken:
  als je niet veel seks hebt, of je weet je seks goed te plan­nen, ben je goed­ko­per uit en hoef je in totaal min­der pil­len te slik­ken. Let wel: PrEP ‘rond­om de seks’ is niet geschikt voor men­sen die soms (bij­voor­beeld in een dron­ken bui) wel eens onge­pland seks heb­ben zon­der con­doom.
Men­sen met een vagi­na

Omdat PrEP lan­ger nodig heeft om in de vagi­na­wand door te drin­gen, is het advies om voor de seks eerst 7 dagen 1 pil per 24 uur te slik­ken en dan een dage­lijks sche­ma aan te hou­den.

Wil je weer stop­pen met PrEP, zorg er dan voor dat je de laat­ste pil 7 dagen na je laat­ste seks neemt.

Start je ver­vol­gens weer met PrEP hou dit­zelf­de sche­ma aan. (Dus: eerst 7 dagen slik­ken vóór de seks en dan dage­lijks tot 7 dagen na de laat­ste seks.)
Bij­wer­kin­gen

De mees­te men­sen erva­ren geen bij­wer­kin­gen van PrEP

Som­mi­ge men­sen heb­ben direct na star­ten last van een of meer­de­re van de vol­gen­de klach­ten: mis­se­lijk­heid, diar­ree, leven­di­ge dro­men, hoofd­pijn of moe­heid.

Na enke­le weken PrEP te gebrui­ken gaan deze klach­ten over bij een deel van deze men­sen. Dit geldt voor dage­lijks, maar ook voor gebruik rond­om de seks. Bij som­mi­ge men­sen hou­den de klach­ten aan en kan het reden zijn om te stop­pen met PrEP.
Op con­tro­le

BELANG­RIJK: GEBRUIK NOOIT PrEP ALS JE NIET 100% ZEKER BENT DAT JE HIV NEGA­TIEF BENT

 • VÓÓR­DAT je begint met PrEP, en een maand nadat je begon­nen bent met PrEP, laat je je tes­ten op:
  · Hiv
  · Nier­func­tie
 • VÓÓR­DAT je met PrEP begint laat je je ook tes­ten op:
  · Chla­my­dia
  · Gonor­roe
  · Syfi­lis
  · Hepa­ti­tis B
  · Hepa­ti­tis C
 • NÁDAT je begon­nen bent met PrEP laat je je ELKE 3 MAAN­DEN tes­ten op:
  · Hiv
  · Nier­func­tie
  · Chla­my­dia
  · Gonor­roe
  · Syfi­lis
  · Hepa­ti­tis C
Kos­ten
Om kos­ten te bespa­ren kun je tests voor hiv, chla­my­dia, gonor­roe, syfi­lis en hepa­ti­tis B gra­tis laten doen bij je loka­le GGD of regel dit onli­ne via Test­lab van Man­tot­Man.

Tes­ten van je nier­func­tie  kan meest­al alleen bij de huis­arts en als je je bij de huis­arts ook laat tes­ten op hepa­ti­tis C kost je dit bij elkaar moge­lijk per keer onge­veer €15,- van je eigen risi­co.

Een alter­na­tief voor de hepa­ti­tis C test, is de zelf­test. Die kost €15,- en bestel je op NoMo­reC

Van­zelf­spre­kend kun je alle tes­ten laten doen bij de huis­arts, maar de kos­ten voor soa-tes­ten gaan van je eigen risi­co af. Reken een bedrag van onge­veer €210,- voor het hele pak­ket per keer. Ben je door je eigen risi­co heen, dan maakt het niet uit waar je de tes­ten laat uit­voe­ren, deze wor­den dan door je zorg­ver­ze­ke­ring ver­goed.

Lees bij veel gestel­de vra­gen meer over waar­om deze tes­ten nood­za­ke­lijk zijn.

BELANG­RIJK: Als je PrEP gebruikt, laat je dan ELKE 3 MAAN­DEN tes­ten op hiv, nier­func­tie, chla­my­dia, gonor­roe, syfi­lis en hepa­ti­tis C.

Je krijgt geen nieuw recept mee van je arts als je deze tes­ten niet hebt gedaan, dus het is belang­rijk dat je deze tes­ten echt zelf bij­houdt en op tijd een nieu­we afspraak met je arts maakt.