Posts

PrEP nu beschikbaar voor 39 euro per maand

Last updated 27/07/2018

PrEP nu beschik­baar voor 39 euro per maand Afspra­ken tus­sen actie­groep PrEP­nu en de Amster­dam­se apo­the­ker Hans Smit zor­gen van­daag voor de twee­de keer in kor­te tijd voor een flin­ke prijs­re­duc­tie van PrEP. De prijs van gene­rie­ke PrEP zakt hier­door van ruim € 50 naar € 39 per maand. Dit […]

Na jaren getreuzel: karig PrEP-besluit zonder ambitie

Last updated 14/07/2018

Na jaren getreu­zel: karig PrEP-besluit zon­der ambi­tie Gis­te­ren maak­te minis­ter voor Medi­sche Zorg en Sport Bru­no Bruins zijn voor­ne­men bekend om de komen­de vijf jaar PrEP te ver­strek­ken aan een beperk­te groep van homo­sek­su­e­le man­nen met hoog risi­co op hiv. Hij volgt daar­mee enigs­zins het advies van de Gezond­heids­raad op, […]

Nu komt het eropaan! Doe mee! Geef PrEPnu een gezicht!

Last updated 04/07/2018

Nu komt het erop­aan! Doe mee! Geef PrEP­nu een gezicht! In deze maand van de inter­na­ti­o­na­le aids­con­fe­ren­tie AIDS2018 en de Pri­de Amster­dam en (ein­de­lijk!) een rege­ling voor PrEP in Neder­land, komt het er nu écht op aan. PrEP­nu zal nadruk­ke­lijk zijn gezicht laten zien. We hopen dat jij erbij bent. […]

PrEP vergoed in Nederland: het werd waarachtig tijd!

Last updated 03/07/2018

PrEP ver­goed in Neder­land: het werd waar­ach­tig tijd! Na jaren­lang dra­len, wik­ken en wegen lijkt het nu minis­ter Bru­no Bruins (VWS) toch te zijn gelukt om een PrEP-rege­­ling voor Neder­land uit te den­ken. Dat meldt het AD van­avond. Het beleids­voor­ne­men is nog niet offi­ci­eel bekend gemaakt. Bron­nen van de krant […]

Word een PrEP-Warrior en vaar mee met PrEPnu

Last updated 14/05/2018

Word een PrEP-War­ri­or en vaar mee met PrEP­nu Deze zomer barst onze hoofd­stad weer uit zijn voe­gen voor het groot­ste LHBTQI-eve­­ne­­ment van het jaar, Amster­dam Pri­de. Het hoog­te­punt van de Pri­de vormt stee­vast de boten­pa­ra­de over de grach­ten, dit jaar op zater­dag 4 augus­tus 2018. En het wordt een bij­zon­de­re […]

C WhatYouCanDo!

Last updated 03/05/2018

Op 14 mei 2018 orga­ni­seert NoMo­reC de ‘C Wha­tY­ou­Can­Do! gathering’. Deze infor­ma­tie­avond voor homo­man­nen over hepa­ti­tis C wordt samen met de Amster­dam­se homo­ge­meen­schap geor­ga­ni­seerd. Zie bij­ge­slo­ten fly­er voor meer info. Onder­deel van deze avond zijn erva­rings­ver­ha­len van man­nen uit de com­mu­ni­ty, over de impact van hepa­ti­tis C. We heb­ben twee […]

Gezondheidsraad adviseert: goede beschikbaarstelling van PrEP urgent

Last updated 27/03/2018

Gezond­heids­raad advi­seert: goe­de beschik­baar­stel­ling van PrEP urgent Van­daag advi­seert de Gezond­heids­raad minis­ter Bruins voor Medi­sche Zorg en Sport om PrEP te ver­strek­ken aan men­sen die een groot risi­co lopen op een hiv-infec­­tie. De Com­mis­sie PrEP raadt de minis­ter aan om PrEP in te voe­ren in een pro­gram­ma dat zorg­vul­di­ge medi­sche […]

De introductie van PrEP: Een cascade van barrières en hoe wij die overwinnen door een wij te zijn

Last updated 13/02/2018

Een terug­blik op de PrE­Pi­nEu­ro­pe Sum­mit – Amster­dam 2018 Dit week­end werd voor het eerst de PrE­Pi­nEu­ro­pe Sum­mit gehou­den. In Amster­dam; niet dank­zij maar ondanks de Neder­land­se rege­ring zoals elders werd gesug­ge­reerd. Wel dank­zij onder ande­re het Neder­land­se Aids­Fonds dat finan­ci­ë­le onder­steu­ning bood en daar­om gepre­zen mag wor­den. Niet alleen […]

Prijs PrEP in de apotheek daalt verder naar €54 per maand

Last updated 11/01/2018

De onlangs begon­nen con­cur­ren­tie­strijd op de Neder­land­se PrEP-markt heeft geleid tot een ver­de­re daling van de prijs. Ook het bedrijf Cen­tra­farm biedt nu gene­rie­ke PrEP aan, voor €47,95 (inclu­sief btw, exclu­sief afle­ver­kos­ten apo­the­ker). De cli­ënt betaalt in de apo­theek voor dit pro­duct zo’n €54 per maand. Deze ont­wik­ke­ling brengt PrEP […]

STAND VAN ZAKEN DECEMBER 2017

Last updated 21/12/2017

Pro­fes­sor Joep Lan­ge pleit­te sinds 2011 voor PrEP; sinds­dien heb­ben onge­veer 6.000 men­sen in Neder­land te horen gekre­gen dat zij hiv heb­ben. Tegen­woor­dig kun je pri­ma met hiv leven, ook omdat weten­schap­pe­lijk bewe­zen is dat men­sen met hiv het virus niet meer kun­nen door­ge­ven als het niet meer aan­toon­baar is […]

Januskop

Last updated 12/02/2018

Per­soon­lijk heb ik met de far­ma­ceu­ti­sche indu­strie een twee­slach­ti­ge rela­tie, noem het gerust een haat-lief­­de­­ver­hou­­ding. Ener­zijds dank ik mijn leven aan de vruch­ten van art­se­nij­kun­dig onder­zoek, medi­cijn­pro­duc­tie en –dis­tri­bu­tie, ander­zijds roept de per­ver­se inha­lig­heid in deze bedrijfs­tak bij mij pure wal­ging op, wat ook weer niet goed is voor de […]