Nieuws & Posts

PrEP nog steeds niet breed beschikbaar: honderden mensen op wachtlijst GGD

Last updated 24/04/2022

Hon­der­den mensen staan bij GGD’en op de wachtli­jst voor hiv-pre­ven­tiepil PrEP. Tij­dens het wacht­en lopen som­mi­gen een hiv-infec­tie op. We vin­den het onbe­gri­jpelijk en frus­tr­erend dat PrEP nog steeds niet breed beschik­baar is in Ned­er­land. Deze week schri­jven o.a. NRC en AD over de enorme wachtli­jsten. In heel Ned­er­land wacht­en […]

PrEP-proef blijkt te populair…

Last updated 24/04/2022

Hiv-infec­tie Bij som­mige GGD’s staan hon­der­den mensen op de wachtli­jst voor PrEP, een medici­jn dat beschermt tegen een hiv-infec­tie. „Als het om coro­n­avac­cins zou gaan, zou het land te klein zijn”, zegt een woord­vo­erder bij het Aids­fonds. Maar het gaat nu om PrEP, een medici­jn dat beschermt tegen een hiv-infec­tie. […]

PrEP and kidney function: who really needs screening and can event-based dosing reduce side-effects?

Last updated 11/04/2022

Two stud­ies con­firm kid­ney side-effects are rare when tak­ing PrEP. One of the stud­ies, led by the World Health Orga­ni­za­tion (WHO), also indi­cates that peo­ple under the age of 30 tak­ing PrEP may need less fre­quent kid­ney screen­ing. A sep­a­rate group of researchers say that peo­ple who expe­ri­ence kid­ney side-effects […]

Lange wachtrij bij GGD Amsterdam en Utrecht

Last updated 11/04/2022

Meer dan 500 mensen staan op de wachtli­jst voor de hiv-pre­ven­tiepil bij de GGD Ams­ter­dam. Sinds afgelopen najaar zit het zoge­noemde PrEP-pro­­gram­­ma vol, laat hoofd van het Cen­trum voor Sek­suele Gezond­heid Elske Hoor­nen­borg weten. De dienst wil graag iedereen kun­nen helpen, maar dat lukt helaas niet. Het PrEP-pro­­gram­­ma van de […]

PrEP in coronatijden

Last updated 15/05/2020

Nu de wereld op zijn kop staat van­wege de coro­nacri­sis, hebben veel mensen ook hun sek­sleven veran­derd. Som­mi­gen kiezen ervoor even hele­maal niet dat­en, anderen beperken zich meer dan voorheen tot een of een paar fuckbuddy’s. Maar wat betekent het eigen­lijk voor je PrEP-gebruik als je tijdelijk geen of min­der […]

Deskundigen concluderen: nieuw type PrEP niet beter dan huidige pil

Last updated 19/01/2020

In Ned­er­land wordt PrEP onder ver­schil­lende merk­na­men verkocht. Maar of de pil nu blauw of groen is, in alle gevallen gaat het om dezelfde com­bi­natie medici­j­nen: teno­fovirdiso­prox­il en emtric­itabine. In een inter­na­tionale studie is gebleken dat een nét andere com­bi­natie van medici­j­nen (teno­foviralafe­namide en emtric­itabine) net zo goed werkt om […]

PrEP 1 augustus bij meeste GGD’en toch nog niet beschikbaar

Last updated 31/07/2019

Update 31-7-2019 Vorige maand kondigde min­is­ter Bru­ins aan dat de GGD’en op 1 augus­tus van start zouden kun­nen gaan met het ver­strekken van PrEP. Dit lan­delijke PrEP-pro­­gram­­ma moet 6.500 homo-, bisek­suele man­nen en andere man­nen die seks hebben van PrEP voorzien via de soapoli’s van de GGD’en over­al in Ned­er­land. […]

Nederlandse hiv-behandelaren gaan tijdelijk PrEP voorschrijven

Last updated 07/02/2019

De vorig jaar aangekondigde PrEP-regeling van min­is­ter Bru­ins laat helaas nog even op zich wacht­en, zoals we onlangs al schreven. Natu­urlijk kun je nu al gewoon PrEP voorgeschreven kri­j­gen, bijvoor­beeld via je huis­arts. Toch loopt dat soms niet hele­maal soe­pel, omdat niet alle art­sen genoeg vertrouwd zijn met PrEP. Geza­men­lijk […]

Goedkope PrEP vertraagd tot herfst 2019

Last updated 20/12/2018

Van­daag hoorde PrEP­nu dat het nationale PrEP-pro­­gram­­ma niet eerder dan in het derde kwartaal van 2019 gelanceerd zal wor­den. Onac­cept­abel vin­dt PrEP­nu. Twee mensen per dag kri­j­gen in Ned­er­land te horen dat ze hiv hebben. Dat is twee mensen per dag te veel. Het lijkt de min­is­ter weinig te sche­len. […]

PrEP nu beschikbaar voor 39 euro per maand

Last updated 27/07/2018

PrEP nu beschik­baar voor 39 euro per maand Afsprak­en tussen actiegroep PrEP­nu en de Ams­ter­damse apothek­er Hans Smit zor­gen van­daag voor de tweede keer in korte tijd voor een flinke pri­jsre­duc­tie van PrEP. De pri­js van gener­ieke PrEP zakt hier­door van ruim € 50 naar € 39 per maand. Dit […]

Na jaren getreuzel: karig PrEP-besluit zonder ambitie

Last updated 14/07/2018

Na jaren getreuzel: karig PrEP-besluit zon­der ambitie Gis­teren maak­te min­is­ter voor Medis­che Zorg en Sport Bruno Bru­ins zijn voorne­men bek­end om de komende vijf jaar PrEP te ver­strekken aan een beperk­te groep van homosek­suele man­nen met hoog risi­co op hiv. Hij vol­gt daarmee enigszins het advies van de Gezond­hei­d­sraad op, […]