Nieuws & Posts

Gezondheidsraad adviseert: goede beschikbaarstelling van PrEP urgent

Last updated 27/03/2018

Gezond­hei­d­sraad adviseert: goede beschik­baarstelling van PrEP urgent Van­daag adviseert de Gezond­hei­d­sraad min­is­ter Bru­ins voor Medis­che Zorg en Sport om PrEP te ver­strekken aan mensen die een groot risi­co lopen op een hiv-infec­tie. De Com­missie PrEP raadt de min­is­ter aan om PrEP in te voeren in een pro­gram­ma dat zorgvuldige medis­che […]

De introductie van PrEP: Een cascade van barrières en hoe wij die overwinnen door een wij te zijn

Last updated 13/02/2018

Een terug­b­lik op de PrE­PinEu­rope Sum­mit – Ams­ter­dam 2018 Dit week­end werd voor het eerst de PrE­PinEu­rope Sum­mit gehouden. In Ams­ter­dam; niet dankz­ij maar ondanks de Ned­er­landse regering zoals elders werd gesug­gereerd. Wel dankz­ij onder andere het Ned­er­landse Aids­Fonds dat finan­ciële onder­s­te­un­ing bood en daarom geprezen mag wor­den. Niet alleen […]

Prijs PrEP in de apotheek daalt verder naar €54 per maand

Last updated 11/01/2018

De onlangs begonnen con­cur­ren­tiestri­jd op de Ned­er­landse PrEP-markt heeft geleid tot een verdere dal­ing van de pri­js. Ook het bedri­jf Cen­tra­farm biedt nu gener­ieke PrEP aan, voor €47,95 (inclusief btw, exclusief aflev­erkosten apothek­er). De cliënt betaalt in de apotheek voor dit prod­uct zo’n €54 per maand. Deze ontwik­kel­ing brengt PrEP […]

STAND VAN ZAKEN DECEMBER 2017

Last updated 21/12/2017

Pro­fes­sor Joep Lange pleitte sinds 2011 voor PrEP; sinds­di­en hebben ongeveer 6.000 mensen in Ned­er­land te horen gekre­gen dat zij hiv hebben. Tegen­wo­ordig kun je pri­ma met hiv lev­en, ook omdat weten­schap­pelijk bewezen is dat mensen met hiv het virus niet meer kun­nen doorgeven als het niet meer aan­toon­baar is […]

Januskop

Last updated 12/02/2018

Per­soon­lijk heb ik met de far­ma­ceutis­che indus­trie een tweeslachtige relatie, noem het gerust een haat-liefde­v­er­houd­ing. Enerz­i­jds dank ik mijn lev­en aan de vrucht­en van art­senijkundig onder­zoek, medici­jn­pro­duc­tie en –dis­trib­u­tie, anderz­i­jds roept de per­verse inhaligheid in deze bedri­jf­s­tak bij mij pure wal­ging op, wat ook weer niet goed is voor de […]

Eerste PrEPnu-spreekuur succesvolle primeur

Last updated 12/07/2017

Het eerste PrEP­nu-spreeku­ur op maandag 10 juli 2017 is suc­cesvol ver­lopen. Meteen na de bek­end­mak­ing liepen de aan­meldin­gen bin­nen en bin­nen 24 uur was het spreeku­ur vol­ge­boekt. Het PrEP-spreeku­ur van PrEP­nu is bedoeld om mensen te helpen bij hun keuze voor veilig en ver­ant­wo­ord gebruik van gener­ieke PrEP. Hoe kom […]

NIEUW! Het PrEPnu-spreekuur

Last updated 08/07/2017

PrEP­nu start komende week met een weke­lijks PrEP-spreeku­ur in het cen­trum van Ams­ter­dam. Tij­dens dit spreeku­ur kun je al je vra­gen stellen over PrEP-gebruik en gener­ieke mid­de­len. Je kunt je meteen ook gratis op hiv lat­en testen. We helpen je bij je keuze voor zelf­s­tandig PrEP-gebruik. Bij ons kri­jg je onbevooro­ordeeld […]

Recht van spreken! Kom allen!

Last updated 06/07/2017

Don­derdag 13 juli om 09:00 uur buigt de Ams­ter­damse gemeen­ter­aad zich over PrEP! Gaat de raad extra bud­get beschik­baar mak­en voor de GGD om PrEP-gebruik­ers fat­soen­lijk te begelei­den? Bij de raadsver­gader­ing kri­jg je als betrokken burg­er spreekrecht. PrEP­nu gaat van dit recht gebruik mak­en. Wat vind jij? Veel Ams­ter­dammers gebruiken […]

De schuld van Schippers — vele honderden nieuwe hiv-infecties

Last updated 27/06/2017

VWS-Min­is­ter Schip­pers weigert na te denken over PrEP, tot­dat de Gezond­hei­d­sraad met een advies hierover komt. Dat antwo­ordt zij op Kamervra­gen van D66. Het advies van de Gezond­hei­d­sraad over PrEP komt naar verwacht­ing op zijn vroegst in maart 2018. Ter­wi­jl steeds meer gezond­hei­dsmin­is­ters in andere lan­den wel bereid zijn om met […]

Bijna 300 nieuwe hiv-infecties maar geen PrEP

Last updated 30/05/2017

In Ned­er­land hebben zich in de eerste vijf maan­den van dit jaar naar schat­ting al zo’n 300 nieuwe hiv-infec­ties voorgedaan. Die had­den voor een deel met PrEP voorkomen kun­nen wor­den. Maar poli­tieke balorigheid zorgt ervoor dat een besluit over de toepass­ing van PrEP in Ned­er­land is uit­gesteld tot halver­wege 2018. […]

Hoe gebruik je PrEP — of ben je van plan dit te gaan doen?

Last updated 06/05/2017

Gebruik je op dit moment al PrEP? Of zou je graag PrEP willen gebruiken? Doe dan mee aan een korte vra­gen­li­jst van de Uni­ver­siteit Maas­tricht. We zijn benieuwd naar je ervarin­gen en wensen! De Uni­ver­siteit Maas­tricht heeft als enige onder­zoeksin­stelling in Ned­er­land een beurs van het AIDS Fonds gekre­gen om […]