Nieuws & Posts

Studie toont aan: PrEP in Nederland kosteneffectief

Last updated 31/12/2016

PrEP invo­eren in Ned­er­land is een kosten­ef­fec­tieve maa­tregel. Als de pri­js ervan zakt is het zelfs kostenbe­sparend. Dit hebben Ned­er­landse onder­zoek­ers van het Eras­mus MC en het AMC aange­toond. Ze pub­liceren hun bevin­din­gen van­daag in het gerenom­meerde weten­schap­pelijk tijd­schrift Lancet Infec­tious Dis­eases — bewi­jsvo­er­ing die de Min­is­ter van Volks­ge­zond­heid als […]

PrEPnu op berenjacht

Last updated 31/12/2016

Zater­dag 24 sep­tem­ber is een PrEP­nu-voor­licht­ing­steam te vin­den tij­dens de maan­delijkse beren­spe­cial van de Ams­ter­damse gay sauna Nieuwez­i­jds. Praat mee over PrEP! We zijn er van 15:00 tot 19:00. 

PrEPnu op EuroPride Amsterdam 2016

Last updated 31/12/2016

PrEP­nu-mensen gaan tij­dens Euro­Pride Ams­ter­dam 2016 ver­schil­lende even­e­menten en feesten af om bezoek­ers te atten­deren op info over PrEP. Ze roepen er de mensen op om zich goed te informeren en zich in te zetten voor snelle invo­er­ing van PrEP in Ned­er­land. Dat kan op ver­schil­lende manieren, maar in elk geval […]

Pride Talk: PrEPnu wil vooral snel einde hiv-epidemie

Last updated 31/12/2016

Iedereen in Ned­er­land die baat kan hebben bij PrEP moet het kun­nen kri­j­gen, op een betrouw­bare en laag­drem­pelige manier, aldus Pieter Claeys, die gis­teren een Pride Talk hield gewi­jd aan PrEP. PrEP toevoe­gen aan de hiv-pre­ven­tie is nodig om de Ned­er­landse hiv-epi­demie te kun­nen stop­pen.   In de Shake­speare Club […]

Dolen in de kop van Bonneux

Last updated 31/12/2016

In het art­sen­blad Medisch Con­tact heeft de Bel­gis­che epi­demi­oloog Luc Bon­neux een col­umn. (Joep Lange stelde mij ooit iemand als vol­gt voor: ‘hij is epi­demi­oloog… en dat is een diag­nose.’ Maar dit geheel terz­i­jde, het ging niet over Bon­neux.) Sinds kort heeft PrEP de aan­dacht van Luc. Afgelopen juni stofte […]

PrEP geregistreerd in Europa, geen smoesjes meer!

Last updated 02/01/2017

Van­daag heeft het Europees Geneesmid­de­len­bu­reau (EMA) Tru­va­da goedgekeurd als hiv-pre­ven­tiemid­del (PrEP). De min­is­ter van Volks­ge­zond­heid moet nu in actie komen op PrEP ook in Ned­er­land beschik­baar te stellen.   Europese reg­is­tratie Het EMA is het bureau dat voor de gehele Europese Unie de toe­lat­ing van nieuwe medici­j­nen reg­uleert. In het […]

Pillen als hiv-preventie

Last updated 31/12/2016

Hiv-medici­j­­nen zijn niet alleen van lev­ens­be­lang als je hiv hebt, maar als je ze goed inneemt kun je het virus ook niet meer sek­sueel doorgeven aan je sekspart­ner, zelfs al gebruik je geen con­dooms bij het neuken. Deze gun­stige con­clusie valt te trekken uit de nog lopende grote Europese PART­N­ER-studie […]

PrEPnu zoekt enthousiaste mannen voor #‎Pride2016

Last updated 31/12/2016

Het PrEP­nu-pro­­moti­eteam heeft in deze Pride Maand extra vri­jwilligers nodig om te helpen de belan­grijke bood­schap ‘Prep NU beschik­baar voor iedereen!’ meer bek­end­heid en draagvlak te geven in onze com­mu­ni­ty. Word jij onze gemo­tiveerde en over­tu­igende vri­jwilliger? Vind jij het leuk om op feesten en even­e­menten zoals Euro­Pride 2016, Fun­House, […]

Doe mee aan Europees onderzoek PrEP-behoefte

Last updated 31/12/2016

Vanaf van­daag vin­dt een maand lang een groot Europees onder­zoek plaats naar de behoefte aan PrEP en de mening over PrEP in de LGTB-gemeen­schap. ‘Flash! PrEP in Europe’ is een enquête die in Ned­er­land en 11 andere Europese lan­den wordt gehouden. Hoe meer mensen eraan mee­doen, hoe beter. Deze studie […]

1.000 mensen tekenen PrEPnu-petitie

Last updated 31/12/2016

Onze eerder dit jaar ges­tarte peti­tie voor beschik­baarstelling van de hiv-pre­ven­tiepil PrEP in Ned­er­land is nu door 1.000 per­so­n­en ondertek­end. In de peti­tie vra­gen we min­is­ter Schip­pers van Volks­ge­zond­heid met klem maa­trege­len te nemen die toe­gang tot PrEP mogelijk en betaal­baar mak­en voor iedereen die het nodig heeft. Het sym­bol­is­che […]

Teleurstellend antwoord op PrEP-kamervragen

Last updated 31/12/2016

Min­is­ter Schip­pers heeft de vra­gen van D66-kamer­lid Pia Dijk­stra over PrEP van een uiter­mate onbevredi­gend antwo­ord voorzien. Vooral de med­edel­ing dat zij geen uit­sprak­en kan doen over de vei­ligheid en effec­tiviteit van Tru­va­da als pro­fy­laxe ‘zolang het mid­del nog in het reg­is­trati­etra­ject bij de EMA zit’ is velen in het […]

PrEPnu geeft visitekaartje af bij opening Joep Lange Instituut

Last updated 31/12/2016

Bij de open­ing van het Joep Lange Insti­tu­ut wer­den de gen­odig­den onthaald door man­nen van het PrEP­nu-acti­eteam. Zij herin­ner­den bezoek­ers eraan dat weten­schap­per en activist Joep Lange een groot pleit­be­zorg­er was van PrEP. ‘Laat deze pre­ven­tiemeth­ode niet onbe­nut,’ propageerde Lange in 2011 in een inter­view in Schor­er Mag­a­zine, ‘Iemand moet die […]