Intro­duc­tie

Dit PrEP­nu-pro­to­col is geschre­ven op basis van de offi­ci­ë­le Neder­land­se PrEP Richt­lijn van o.a. de Neder­land­se Ver­e­ni­ging van Hiv-Behan­de­la­ren en de huis­art­sen-expert­groep Soa Hiv en Sek­su­a­li­teit. Het is ver­stan­dig je aan deze (uit­ge­brei­de­re) richt­lijn te hou­den, liefst met hulp van je huis­arts. We advi­se­ren je daar­om om de offi­ci­ë­le Neder­land­se PrEP-richt­lijn uit­ge­print mee te nemen naar je huis­arts, open­ge­sla­gen op de tabel van pagi­na 12. Daar­in staat samen­ge­vat hoe je vei­lig PrEP kunt gebrui­ken en wel­ke tests nodig zijn voor je met PrEP kunt begin­nen.

N.B. PrEP is een uiter­ma­te effec­tief pre­ven­tie­mid­del tegen hiv. Dat is weten­schap­pe­lijk aan­ge­toond. Maar gebruik van PrEP biedt geen 100 pro­cent garan­tie. (Dat geldt voor alle pre­ven­tie­mid­de­len, inclu­sief het con­doom.)

Medi­sche tests die gedaan moe­ten wor­den bij PrEP-gebrui­kers

(Onder­streep­te zaken zijn cru­ci­aal om gro­te gezondheidsrisico’s te voor­ko­men, ove­ri­ge zaken zijn van min­der groot belang, maar raden we je wel aan.)

Voor­af­gaand aan start PrEP:

Nier­func­tie­test + uri­ne dip­stick­test op eiwit en glu­co­se in uri­ne

‣ Voor men­sen met een nier­func­tie­stoor­nis is PrEP niet geschikt. Dit moet wor­den uit­ge­slo­ten voor je gaat star­ten d.m.v. een nier­func­tie­test. Deze kun je bij je huis­arts aan­vra­gen en we ver­wach­ten dat bin­nen­kort de GGD Amster­dam deze test gra­tis gaat aan­bie­den. Je laat dan je kre­a­ti­ni­ne in je bloed bepa­len; de huis­arts kan ook een test­je doen voor eiwit en glu­co­se in je uri­ne. Dit zijn geen dure tests en zul­len geen gro­te impact op je eigen risi­co heb­ben.

Hepa­ti­tis B Virus­test

‣ Dit is om uit te slui­ten dat er je geen actie­ve hepa­ti­tis B-infec­tie hebt. Ook al ben je vol­le­dig inge­ënt tegen hepa­ti­tis B is dit toch een belang­rij­ke test om te doen via je huis­arts. De inen­ting is name­lijk niet altijd effec­tief en je loopt een risi­co om ziek te wor­den als je onbe­wust toch hepa­ti­tis B hebt opge­lo­pen en je ver­vol­gens PrEP gaat gebrui­ken.

‣ De hepa­ti­tis B-test hoeft niet als je kan bewij­zen met een anti­stof-bepa­ling uit het ver­le­den dat je echt immuun bent voor hepa­ti­tis B. Eens immuun voor hepa­ti­tis B is altijd immuun voor hepa­ti­tis B. Een bewijs van inen­ting alleen is NIET vol­doen­de.

Hiv-test (4e gene­ra­tie hiv-com­bi­na­tie­test) + Scree­ning ove­ri­ge soa’s: chla­my­dia, gonor­roe, syfi­lis in keel, anus en uri­ne

‣ Het is van cru­ci­aal belang dat als je start met PrEP je geen hiv hebt, anders kan het hiv-virus resis­tent wor­den tegen de werk­za­me stof­fen in PrEP. Je moet daar­om via de huis­arts of de GGD een hiv-test uit laten voe­ren vlak voor je start met PrEP (maxi­maal 2 weken). Dit moet een 4e gene­ra­tie hiv-test zijn, de uit­slag hier­van duurt mini­maal enke­le dagen. Als je via de huis­arts of via de GGD (bijv. via mantotman.nl) je laat tes­ten zul je deze nieu­we hiv-test auto­ma­tisch krij­gen. Een hiv-snel­test, waar­van je de uit­slag met­een te horen krijgt en die vaak via een vin­ger­prik gaat is NIET vol­doen­de.

Laat je elke 3 maan­den tes­ten op soa’s

‣ Wij raden je drin­gend aan om je voor je begint met PrEP en elke drie maan­den daar­na te laten tes­ten op soa’s, inclu­sief hiv en hepa­ti­tis C. Hepa­ti­tis C bleek rela­tief vaak voor te komen onder men­sen die zich had­den aan­ge­meld voor de AMPrEP-stu­die. Wij advi­se­ren daar­om je te laten tes­ten d.m.v. een hepa­ti­tis C-anti­stof­fen­test bij je huis­arts.

Let op: een hiv- en soa-test via de huis­arts kan je mak­ke­lijk je eigen risi­co kos­ten. Om de kos­ten niet te hoog te laten oplo­pen kun je de hiv- en soa-test via de GGD laten doen of via Test­lab van Man tot Man en de ove­ri­ge tests via de huis­arts. Hepa­ti­tis B en C wor­den niet auto­ma­tisch door de GGD bepaald.

Check op inter­ac­tie met genees­mid­de­len die je al gebruikt

‣ PrEP heeft inter­ac­ties met som­mi­ge ande­re genees­mid­de­len (bij­voor­beeld met vala­ci­clo­vir, een mid­del tegen her­pes). Het is belang­rijk dat als je al medi­cij­nen gebruikt je eerst con­tro­leert of deze geen inter­ac­ties heb­ben met PrEP, voor­dat je start met PrEP.

‣ Kijk samen met je huis­arts of apo­the­ker bij­voor­beeld op hivdruginteractions.org; vul dan in bij HIV Drugs “Tenofo­vir-DF” en “Emtri­ci­ta­bi­ne (FTC)” en bij co-medi­ca­ti­ons de genees­mid­de­len (de stof­naam, niet de merk­naam, zie hier­voor de bij­slui­ter) die je gebruikt. Je krijgt dan een ant­woord of er wel of geen inter­ac­ties zijn met deze mid­de­len.

‣ Als je een­maal met PrEP gestart bent en je krijgt nieu­we medi­cij­nen, check dan opnieuw met arts of apo­the­ker of er geen nieu­we inter­ac­ties met PrEP zijn en bespreek met je arts dat je PrEP gebruikt.

1 maand na start PrEP:

Nier­func­tie­test

‣ In zeld­za­me geval­len ver­oor­zaakt PrEP een ver­sto­ring van de nier­func­tie. Het is daar­om belang­rijk om 1 maand na het star­ten van PrEP je nier­func­tie nog­maals te laten con­tro­le­ren.

Hiv-com­bo­test (4e gene­ra­tie ELI­SA); zie boven

Elke 3 maan­den na start PrEP:

Hiv-com­bo­test (4e gene­ra­tie ELI­SA); zie boven
✯ Soa-scree­ning: chla­my­dia, gonor­roe, syfi­lis in keel, anus en uri­ne
✯ Hepa­ti­tis C-anti­stof­fen test

Elke 6 maan­den na start PrEP:

Nier­func­tie­test + uri­ne-dip­stick op eiwit en glu­co­se in uri­ne
✯ Hepa­ti­tis C-anti­stof­fen test