Introductie

Voor de intro­duc­tie van PrEP, hoe PrEP werkt en wat de voor- en nade­len ervan zijn ver­wi­jzen we je naar onze PrEP FAQ. Hier kun je infor­matie vin­den om voor jezelf te bepalen of PrEP iets voor jou kan zijn. Je vin­dt er ook hoe een con­tinu of peri­odiek (inter­mit­tent) inname-schema werkt.

Dit PrEP­nu-pro­to­col is geschreven op basis van de offi­ciële Ned­er­landse PrEP Richtli­jn van o.a. de Ned­er­landse Verenig­ing van Hiv-Behan­de­laren en de huis­art­sen-expert­groep Soa Hiv en Sek­su­aliteit. Het is ver­standig je aan deze (uit­ge­brei­dere) richtli­jn te houden, lief­st met hulp van je huis­arts. We advis­eren je daarom om de offi­ciële Ned­er­landse PrEP-richtli­jn uit­geprint mee te nemen naar je huis­arts, openges­la­gen op de tabel van pag­i­na 12. Daarin staat samengevat hoe je veilig PrEP kunt gebruiken en welke tests nodig zijn voor je met PrEP kunt begin­nen.

N.B. PrEP is een uiter­mate effec­tief pre­ven­tiemid­del tegen hiv. Dat is weten­schap­pelijk aange­toond. Maar gebruik van PrEP biedt geen 100 pro­cent garantie. (Dat geldt voor alle pre­ven­tiemid­de­len, inclusief het con­doom.)

 

Medische tests die gedaan moeten worden bij PrEP-gebruikers

(Onder­streepte zak­en zijn cru­ci­aal om grote gezondheidsrisico’s te voorkomen, overige zak­en zijn van min­der groot belang, maar raden we je wel aan.)

 

Voorafgaand aan start PrEP:

Nierfunctietest + urine dipsticktest op eiwit en glucose in urine

‣ Voor mensen met een nier­func­tiestoor­nis is PrEP niet geschikt. Dit moet wor­den uit­ges­loten voor je gaat starten d.m.v. een nier­func­ti­etest. Deze kun je bij je huis­arts aan­vra­gen en we verwacht­en dat bin­nenko­rt de GGD Ams­ter­dam deze test gratis gaat aan­bieden. Je laat dan je krea­ti­nine in je bloed bepalen; de huis­arts kan ook een test­je doen voor eiwit en glu­cose in je urine. Dit zijn geen dure tests en zullen geen grote impact op je eigen risi­co hebben.

Hepatitis B Virustest

‣ Dit is om uit te sluiten dat er je geen actieve hepati­tis B-infec­tie hebt. Ook al ben je volledig ingeënt tegen hepati­tis B is dit toch een belan­grijke test om te doen via je huis­arts. De inent­ing is namelijk niet alti­jd effec­tief en je loopt een risi­co om ziek te wor­den als je onbe­wust toch hepati­tis B hebt opgelopen en je ver­vol­gens PrEP gaat gebruiken.

‣ De hepati­tis B-test hoeft niet als je kan bewi­jzen met een anti­stof-bepal­ing uit het verleden dat je echt immuun bent voor hepati­tis B. Eens immuun voor hepati­tis B is alti­jd immuun voor hepati­tis B. Een bewi­js van inent­ing alleen is NIET vol­doende.

Hiv-test (4e generatie hiv-combinatietest) + Screening overige soa’s: chlamydia, gonorroe, syfilis in keel, anus en urine

‣ Het is van cru­ci­aal belang dat als je start met PrEP je geen hiv hebt, anders kan het hiv-virus resistent wor­den tegen de werkzame stof­fen in PrEP. Je moet daarom via de huis­arts of de GGD een hiv-test uit lat­en voeren vlak voor je start met PrEP (max­i­maal 2 weken). Dit moet een 4e gen­er­atie hiv-test zijn, de uit­slag hier­van duurt min­i­maal enkele dagen. Als je via de huis­arts of via de GGD (bijv. via mantotman.nl) je laat testen zul je deze nieuwe hiv-test automa­tisch kri­j­gen. Een hiv-snel­test, waar­van je de uit­slag meteen te horen kri­jgt en die vaak via een vinger­prik gaat is NIET vol­doende.

Laat je elke 3 maanden testen op soa’s

‣ Wij raden je drin­gend aan om je voor je begint met PrEP en elke drie maan­den daar­na te lat­en testen op soa’s, inclusief hiv en hepati­tis C. Hepati­tis C bleek relatief vaak voor te komen onder mensen die zich had­den aangemeld voor de AMPrEP-studie. Wij advis­eren daarom je te lat­en testen d.m.v. een hepati­tis C-anti­stof­fen­test bij je huis­arts.

Let op: een hiv- en soa-test via de huis­arts kan je makke­lijk je eigen risi­co kosten. Om de kosten niet te hoog te lat­en oplopen kun je de hiv- en soa-test via de GGD lat­en doen of via Test­lab van Man tot Man en de overige tests via de huis­arts. Hepati­tis B en C wor­den niet automa­tisch door de GGD bepaald.

Check op interactie met geneesmiddelen die je al gebruikt

‣ PrEP heeft inter­ac­ties met som­mige andere geneesmid­de­len (bijvoor­beeld met valaci­clovir, een mid­del tegen her­pes). Het is belan­grijk dat als je al medici­j­nen gebruikt je eerst con­troleert of deze geen inter­ac­ties hebben met PrEP, voor­dat je start met PrEP.

‣ Kijk samen met je huis­arts of apothek­er bijvoor­beeld op hivdruginteractions.org; vul dan in bij HIV Drugs “Teno­fovir-DF” en “Emtric­itabine (FTC)” en bij co-med­ica­tions de geneesmid­de­len (de stof­naam, niet de merk­naam, zie hier­voor de bijs­luiter) die je gebruikt. Je kri­jgt dan een antwo­ord of er wel of geen inter­ac­ties zijn met deze mid­de­len.

‣ Als je een­maal met PrEP ges­tart bent en je kri­jgt nieuwe medici­j­nen, check dan opnieuw met arts of apothek­er of er geen nieuwe inter­ac­ties met PrEP zijn en bespreek met je arts dat je PrEP gebruikt.

 

1 maand na start PrEP:

Nierfunctietest

‣ In zeldzame gevallen veroorza­akt PrEP een ver­stor­ing van de nier­func­tie. Het is daarom belan­grijk om 1 maand na het starten van PrEP je nier­func­tie nog­maals te lat­en con­trol­eren.

Hiv-combotest (4e generatie ELISA); zie boven

 

Elke 3 maanden na start PrEP:

Hiv-combotest (4e generatie ELISA); zie boven
✯ Soa-screening: chlamydia, gonorroe, syfilis in keel, anus en urine
✯ Hepatitis C-antistoffen test

 

Elke 6 maanden na start PrEP:

Nierfunctietest + urine-dipstick op eiwit en glucose in urine