Intro­duc­tie

Voor de intro­duc­tie van PrEP, hoe PrEP werkt en wat de voor- en nadelen ervan zijn ver­wij­zen we je naar onze PrEP FAQ. Hier kun je infor­ma­tie vinden om voor jezelf te bepalen of PrEP iets voor jou kan zijn. Je vindt er ook hoe een continu of peri­o­diek (inter­mit­tent) inname-schema werkt.

Dit PrEPnu-pro­to­col is geschre­ven op basis van de offi­ci­ële Neder­landse PrEP Richt­lijn van o.a. de Neder­landse Ver­e­ni­ging van Hiv-Behan­de­la­ren en de huis­art­sen-expert­groep Soa Hiv en Sek­su­a­li­teit. Het is ver­stan­dig je aan deze (uit­ge­brei­dere) richt­lijn te houden, liefst met hulp van je huis­arts. We advi­se­ren je daarom om de offi­ci­ële Neder­landse PrEP-richt­lijn uit­ge­print mee te nemen naar je huis­arts, open­ge­sla­gen op de tabel van pagina 12. Daarin staat samen­ge­vat hoe je veilig PrEP kunt gebrui­ken en welke tests nodig zijn voor je met PrEP kunt begin­nen.

N.B. PrEP is een uiter­mate effec­tief pre­ven­tie­mid­del tegen hiv. Dat is weten­schap­pe­lijk aan­ge­toond. Maar gebruik van PrEP biedt geen 100 procent garan­tie. (Dat geldt voor alle pre­ven­tie­mid­de­len, inclu­sief het condoom.)

 

Medi­sche tests die gedaan moeten worden bij PrEP-gebrui­kers

(Onder­streepte zaken zijn cru­ci­aal om grote gezondheidsrisico’s te voor­ko­men, overige zaken zijn van minder groot belang, maar raden we je wel aan.)

 

Voor­af­gaand aan start PrEP:

Nier­func­tie­test + urine dip­stick­test op eiwit en glucose in urine

 ‣ Voor mensen met een nier­func­tie­stoor­nis is PrEP niet geschikt. Dit moet worden uit­ge­slo­ten voor je gaat starten d.m.v. een nier­func­tie­test. Deze kun je bij je huis­arts aan­vra­gen en we ver­wach­ten dat bin­nen­kort de GGD Amster­dam deze test gratis gaat aan­bie­den. Je laat dan je kre­a­ti­nine in je bloed bepalen; de huis­arts kan ook een testje doen voor eiwit en glucose in je urine. Dit zijn geen dure tests en zullen geen grote impact op je eigen risico hebben.

Hepa­ti­tis B Virus­test

 ‣ Dit is om uit te sluiten dat er je geen actieve hepa­ti­tis B-infec­tie hebt. Ook al ben je vol­le­dig ingeënt tegen hepa­ti­tis B is dit toch een belang­rijke test om te doen via je huis­arts. De inen­ting is name­lijk niet altijd effec­tief en je loopt een risico om ziek te worden als je onbe­wust toch hepa­ti­tis B hebt opge­lo­pen en je ver­vol­gens PrEP gaat gebrui­ken.

 ‣ De hepa­ti­tis B-test hoeft niet als je kan bewij­zen met een anti­stof-bepa­ling uit het ver­le­den dat je echt immuun bent voor hepa­ti­tis B. Eens immuun voor hepa­ti­tis B is altijd immuun voor hepa­ti­tis B. Een bewijs van inen­ting alleen is niet vol­doende.

Hiv-test (4e gene­ra­tie hiv-com­bi­na­tie­test) + Scree­ning overige soa’s: chla­my­dia, gonor­roe, syfilis in keel, anus en urine

 ‣ Het is van cru­ci­aal belang dat als je start met PrEP je geen hiv hebt, anders kan het hiv-virus resis­tent worden tegen de werk­zame stoffen in PrEP. Je moet daarom via de huis­arts of de GGD een hiv-test uit laten voeren vlak voor je start met PrEP (maxi­maal 2 weken). Dit moet een 4e gene­ra­tie hiv-test zijn, de uitslag hiervan duurt mini­maal enkele dagen. Als je via de huis­arts of via de GGD (bijv. via mantotman.nl) je laat testen zul je deze nieuwe hiv-test auto­ma­tisch krijgen. Een hiv-snel­test, waarvan je de uitslag meteen te horen krijgt en die vaak via een vin­ger­prik gaat is niet vol­doende.

Laat je elke 3 maanden testen op soa’s

 ‣ Wij raden je drin­gend aan om je voor je begint met PrEP en elke drie maanden daarna te laten testen op soa’s, inclu­sief hiv en hepa­ti­tis C. Hepa­ti­tis C bleek rela­tief vaak voor te komen onder mensen die zich hadden aan­ge­meld voor de AMPrEP-studie. Wij advi­se­ren daarom je te laten testen d.m.v. een hepa­ti­tis C-anti­stof­fen­test bij je huis­arts.

 ‣ Let op: een hiv- en soa-test via de huis­arts kan je mak­ke­lijk je eigen risico kosten. Om de kosten niet te hoog te laten oplopen kun je de hiv- en soa-test via de GGD laten doen of via Testlab van Man tot Man en de overige tests via de huis­arts. Hepa­ti­tis B en C worden niet auto­ma­tisch door de GGD bepaald.

Check op inter­ac­tie met genees­mid­de­len die je al gebruikt

 ‣ PrEP heeft inter­ac­ties met sommige andere genees­mid­de­len (bij­voor­beeld met vala­ci­clo­vir, een middel tegen herpes). Het is belang­rijk dat als je al medi­cij­nen gebruikt je eerst con­tro­leert of deze geen inter­ac­ties hebben met PrEP, voordat je start met PrEP.

 ‣ Kijk samen met je huis­arts of apo­the­ker bij­voor­beeld op hivdruginteractions.org; vul dan in bij HIV Drugs “Tenofo­vir-DF” en “Emtri­ci­ta­bine (FTC)” en bij co-medi­ca­ti­ons de genees­mid­de­len (de stof­naam, niet de merk­naam, zie hier­voor de bij­slui­ter) die je gebruikt. Je krijgt dan een ant­woord of er wel of geen inter­ac­ties zijn met deze mid­de­len.

 ‣ Als je eenmaal met PrEP gestart bent en je krijgt nieuwe medi­cij­nen, check dan opnieuw met arts of apo­the­ker of er geen nieuwe inter­ac­ties met PrEP zijn en bespreek met je arts dat je PrEP gebruikt.

 

1 maand na start PrEP:

Nier­func­tie­test

 ‣ In zeld­zame geval­len ver­oor­zaakt PrEP een ver­sto­ring van de nier­func­tie. Het is daarom belang­rijk om 1 maand na het starten van PrEP je nier­func­tie nog­maals te laten con­tro­le­ren.

Hiv-com­bo­test (4e gene­ra­tie ELISA); zie boven

 

Elke 3 maanden na start PrEP:

Hiv-com­bo­test (4e gene­ra­tie ELISA); zie boven
✯ Soa-scree­ning: chla­my­dia, gonor­roe, syfilis in keel, anus en urine

 

Elke 6 maanden na start PrEP:

Nier­func­tie­test
✯ Hepa­ti­tis C-anti­stof­fen test