PrEP­nu mis­sie

PrEP­nu is in 2015 opge­richt als grass­roots-ini­ti­a­tief. Een groep man­nen die hun geduld door het gebrek aan actie van poli­tiek en pro­fes­si­o­nals had­den ver­lo­ren en von­den dat het tijd was voor actie op het gebied van PrEP in Neder­land. Hoe­wel onder de oprich­ters ver­te­gen­woor­di­gers van ande­re orga­ni­sa­ties waren (Hiv Ver­e­ni­ging, Aids­fonds, COC, Poz&Proud), heb­ben we steeds een onaf­han­ke­lij­ke, eigen koers geva­ren. We zijn ook altijd blij­ven hech­ten aan onze oor­sprong als com­mu­ni­ty-ini­ti­a­tief, los van for­me­le orga­ni­sa­ties.
PrEP­nu zet zich in voor goed toe­gan­ke­lij­ke PrEP en PrEP-zorg voor ieder­een die dat nodig heeft in Neder­land. Onze focus ligt daar­bij op de LHBT-com­mu­ni­ty, met name homo- en biman­nen, omdat PrEP voor hen de groot­ste toe­ge­voeg­de waar­de heeft, maar onze doe­len beper­ken zich niet tot deze groep. Als com­mu­ni­ty-ini­ti­a­tief zijn we voor­al actief in onze com­mu­ni­ty, door men­sen te infor­me­ren over PrEP. Dit doen we zowel door mid­del van out­reach op fees­ten en ande­re eve­ne­men­ten, waar meer basa­le infor­ma­tie gebo­den wordt, als ook door mid­del van work­shops waar we meer de diep­te in kun­nen gaan. Maar we zijn ook actief in de lob­by bij poli­tiek en pro­fes­si­o­nals om nu ein­de­lijk eens met goe­de rege­lin­gen voor PrEP te komen.
Drem­pel­lo­ze toe­gang tot PrEP is een heel con­creet doel, maar staat uit­ein­de­lijk natuur­lijk niet op zich­zelf. Wij vin­den dit een heel belang­rijk onder­werp om een aan­tal onder­lig­gen­de rede­nen. Van­zelf­spre­kend om de hiv-epi­de­mie in te dam­men. Maar ook om de angst voor hiv die voor veel homo- en biman­nen een rea­li­teit is weg te nemen en hun sek­su­e­le wel­zijn daar­mee te ver­gro­ten. En ten slot­te ook om taboes rond de sek­su­e­le bele­ving van homo- en biman­nen te ver­klei­nen en hiv-stig­ma te bestrij­den.
PrEP­nu als Lob­by- en Acti­vis­ten­groep:

PrEP­nu is altijd uit geweest op samen­wer­king, onder het mot­to: we wer­ken met ieder­een samen, maar laten ons door nie­mand afrem­men of tegen­hou­den. Samen­wer­kin­gen zijn er met orga­ni­sa­ties als Aids Health Foun­da­ti­on, GGD-en, COC, Hiv Ver­e­ni­ging, Aids­fonds en Soa Aids Neder­land zowel in lob­by als orga­ni­sa­to­risch.

We trek­ken van­af 2015 op met een groep orga­ni­sa­ties en experts uit het mid­den­veld die zich heb­ben ver­e­nigd in de lob­by­groep PrE­Pa­red. Samen met hen heb­ben we gepro­beerd, en pro­be­ren we nog steeds, de poli­tiek aan te moe­di­gen om PrEP zo laag­drem­pe­lig moge­lijk aan te bie­den. Met wis­se­lend resul­taat (zie “Brief Bruins”).

Toen de rege­ring voor hun beleids­be­sluit besloot eerst advies in te win­nen van de Gezond­heids­raad heb­ben we samen met de Hiv Ver­e­ni­ging, Aids­fonds en COC de gele­gen­heid gekre­gen om onze pun­ten ken­baar te maken aan deze com­mis­sie. Dat was in juni 2017. Bekijk hier het advies dat de Gezond­heids­raad gaf aan de minis­ter.

De lan­de­lij­ke poli­tiek bleek behoor­lijk taai wat PrEP betreft. Moties van D66 en Groen­Links om PrEP zo snel moge­lijk in te voe­ren ble­ken vaak van de VVD af te han­gen, die ver­vol­gens tij­dens stem­min­gen over deze moties afhaak­ten. In de wan­del­gan­gen kre­gen we te horen dat veel kamer­le­den toch nog best veel voor­oor­de­len heb­ben als het om homo­seks gaat (hoe­wel PrEP natuur­lijk niet uit­slui­tend over homo­seks gaat…) Een aan­ge­bo­den peti­tie van PrEP­nu met 4.349 hand­te­ke­nin­gen heeft hier niets aan ver­an­derd.

Een klei­ne winst haal­den we bin­nen bij de Gemeen­te Amster­dam in juli 2017 toe zij extra geld ter beschik­king stel­den voor een uit­brei­ding van InPrEP bij GGD-Amster­dam. PrEP­nu heeft inge­spro­ken toen de motie (weer van D66 en Groen­Links) ter tafel kwam in de gemeen­te­raad.

Van­zelf­spre­kend was PrEP­nu altijd pro­mi­nent aan­we­zig bij debat­ten over PrEP, zoals het debat PrEP TALK in De Balie in sep­tem­ber 2016 en bij het PrEP Deba­cle in febru­a­ri 2017 in Club Church.

Als PrEP­nu zit­ten we ook aan tafel bij We Are PrE­Pa­red, een werk­groep van GGD-en, huis­art­sen, Soa Aids Neder­land en PrEP-experts die de intro­duc­tie van laag­drem­pe­li­ge PrEP en PrEP-zorg bij de GGD-en vol­gens de Brief Bruins pro­beert uit te voe­ren. Zoals het er nu uit­ziet: der­de kwar­taal van 2019…

In 2016 onder­steun­de PrEP­nu de boot van Poz & Proud, de homo­man­nen­sec­tie van de Hiv Ver­e­ni­ging, die als eer­ste aan­dacht vroeg voor PrEP tij­dens de Amster­dam­se Canal Para­de, en PrEP­nu voer in 2018 zelf mee in deze boten­pa­ra­de met een boot vol PrEP War­ri­ors. Ook liep PrEP­nu tot drie keer mee met de Pri­de Walk die tra­di­ti­o­neel Pri­de Amster­dam opent. Drag­queen Jen­ni­fer Hope­lezz (zon­der make-up lid van PrEP­nu) was ambas­sa­deur van Pri­de Amster­dam 2018 en gebruik­te haar ambas­sa­deur­schap om PrEP op de kaart te zet­ten en te hou­den.

Een groot suc­ces boek­te PrEP­nu door de prijs van PrEP omlaag te krij­gen na gesprek­ken met far­ma­ceu­ten en apo­the­ken in 2017.

PrEP­nu Com­mu­ni­ty Out­reach:

PrEP­nu is met haar vrij­wil­li­gers­team aan­we­zig op gro­te fees­ten en eve­ne­men­ten om het alge­me­ne publiek en de met name poten­ti­ë­le PrEP gebrui­kers te infor­me­ren over PrEP. Door zicht­baar aan­we­zig te zijn wil­len we ervoor zor­gen dat het begrip PrEP steeds beter geïn­te­greerd wordt in onze gemeen­schap.

Wil je dat PrEP­nu ook aan­we­zig is op jouw event?
Mail naar promotions(at)prepnu.nl

PrEP­nu was aan­we­zig bij:

 • Bear Neces­si­ty — 29.12.2018
 • Fun­hou­se Christ­mas edi­ti­on — 22.12.2018
 • MSM Club Church — 13.12.2018
 • Nati­o­naal Soa*Hiv*Seks con­gres — 23.11.2018
 • Fun­hou­se Octo­ber Fest — 13.10.2018
 • Coming out Week Lely­stad — 06.10.2018
 • Church Street Fes­ti­val — 08.09.2018
 • COC Eind­ho­ven Cock­tail — 15.09.2018
 • Gay Pri­de boat — 04.08.2018
 • AIDS2018 inter­na­ti­o­na­le con­fe­ren­tie — 23–27.07.2018
 • Milk­sha­ke 2018 — 28–29.07.2018
 • Euro­pean PrEP Sum­mit — 09–10.02.2018
 • World AIDS day / Love dan­ce — 01.12.2017
 • Was­te­land — 25.11.2017
 • Fun­hou­se — 18.11.2017
 • Prik Expat PrEP­talk — 07.01.2017
 • Bear Neces­si­ty — 07.10.2017
 • Rapi­do — 06.08.2017
 • Fun­hou­se — 05.08.2017
 • Milk­sha­ke — 29–30.07.2017
 • Beer­tjes­dag NZ sau­na — 24.09.2016
 • Rapi­do — 07.08.2016
 • Bear Neces­si­ty — 06.08.2016
 • Fun­hou­se XXL — 06.08.2016
 • Inva­si­on — 05.08.2016
 • COC’s Sha­ke­spe­ar­club — 02.08.2016
 • Roze Maan­dag Til­burg — 25.07.2016
 • Pri­de Amers­foort — 21.07.2016
PrEP­nu Work­shops:

Juli 2017 is begon­nen met een laag­drem­pe­lig spreek­uur met een medisch pro­fes­si­o­nal voor men­sen die behoef­te aan ken­nis had­den over PrEP. Ook hiel­pen wij men­sen PrEP te ver­krij­gen in een tijd dat PrEP nog onbe­taal­baar was bij de Neder­land­se apo­theek. Door de gro­te popu­la­ri­teit en beperk­te capa­ci­teit moesten wij van­af okto­ber 2017 daar­om over­stap­pen naar (twee)wekelijkse work­shops. Tij­dens deze groeps­con­sul­ten krij­gen deel­ne­mers infor­ma­tie over wat PrEP is en hoe het (vei­lig) te gebrui­ken en ver­krij­gen. Hier­bij is zowel iemand van­uit de homo­ge­meen­schap als ook een medisch pro­fes­si­o­nal aan­we­zig, om zowel accu­ra­te als ook goed begrijp­ba­re infor­ma­tie te ver­strek­ken. Voor­deel van het groeps­com­po­nent was de moge­lijk­heid om geza­men­lijk te reflec­te­ren op de alge­me­ne en sek­su­e­le gezond­heid van de deel­ne­mers, en daar­mee van elkaar te leren.

Meer dan 270 man­nen heb­ben deze work­shops al bezocht.

PrEP­nu work­shops wor­den aan­ge­kon­digd op onze Facebook Pagi­na.
Inte­res­se? Meld je aan via workshop(at)prepnu.nl

PrEP­nu trai­ning voor zorg­pro­fes­si­o­nals:

PrEP­nu vindt het belang­rijk dat steeds meer zorg­ver­le­ners bekwaam en ver­trouwd wor­den met het voor­schrij­ven van PrEP. PrEP­nu was aan­we­zig bij meer­de­re trai­nin­gen voor zorg pro­fes­si­o­nals, waar­bij wij inzicht heb­ben gege­ven in de moti­va­tie ach­ter de wens om PrEP te gebrui­ken.

PrEP­nu was ver­te­gen­woor­digd bij de vol­gen­de bij­een­kom­sten voor zorg­pro­fes­si­o­nals:

 • Nati­o­naal Soa*Hiv*Seks con­gress — 23.11.2018
  (i.s.m. WeA­re­Pre­pa­red)
 • Huis­art­sen­op­lei­ding Amster­dam lunch­bij­een­komst — 07.11.2018
  (i.s.m. Jan van Ber­gen & Simo­ne Vriend)
 • Huis­art­sen voor­lich­tings­bij­een­komst regio Amster­dam — 24.04.2018
  (i.s.m. GGD Amster­dam, Rob Her­ma­nus­sen, Jan van Ber­gen)
 • “Hiv op de agen­da” bij­een­komst — 19.04.2018

PrEP­nu bedankt de vol­gen­de per­so­nen voor de belan­ge­lo­ze inves­te­ring van hun talent ener­gie en tijd in het pro­ject:

Con­cept — PrEPster.info
Cre­a­tief & ont­werp — 5stepsapart.
Beeld — © Rémon van den Kom­mer
Redac­tie — Team PrEP­nu

*Alle tek­sten van PrEP­nu zijn geli­cen­seerd onder een Cre­a­ti­ve Com­mons 4.0 Inter­na­ti­o­naal licen­tie.