Je neemt PrEP omdat je jezelf wilt bescher­men tegen hiv.
Ande­re metho­den om geen hiv op te lopen zijn:
· nooit neu­ken
· alleen neu­ken met men­sen die 100% zeker geen hiv heb­ben
· alleen neu­ken met men­sen met hiv die een onder­druk­te viral load heb­ben
· altijd een con­doom gebrui­ken bij het neu­ken
De vraag die je jezelf moet stel­len is: loop ik risi­co op hiv? Wees eer­lijk met jezelf.
Is PrEP voor mij?

PrEP is er voor ieder­een. Voor hete­ro, homo en bi+, voor man­nen en vrou­wen, cis, trans en non-binair. Er zit wel een ver­schil in PrEP-gebruik:

 • Man­nen en ande­re men­sen met een pie­mel nemen op dag één 2 pil­len en dan elke 24 uur 1 pil. Twee uur na die eer­ste dosis ben je beschermd tegen hiv. Wil je stop­pen met PrEP, blijf dan elke 24 uur een pil slik­ken tot mini­maal 48 uur nadat je voor het laatst seks hebt gehad zon­der con­doom. Begin je op de eer­ste dag lie­ver met 1 pil? Dat kan ook, je bent dan nadat je 5 dagen PrEP hebt gebruikt beschermd tegen hiv.
 • Vrou­wen en ande­re men­sen met een vagi­na nemen op dag één 1 pil en dan elke 24 uur weer. Omdat PrEP lan­ger nodig heeft om in de vagi­na­wand door te drin­gen duurt het 7 dagen voor­dat je beschermd bent tegen hiv. Wil je weer stop­pen met PrEP, slik dan nog 7 dagen door na je laat­ste keer seks zon­der con­doom.
De voor­de­len van PrEP

 • Geen angst meer voor hiv
 • Geen schuld­ge­voe­lens als je een keer geen con­doom gebruikt
 • Een ple­zie­ri­ger seks­er­va­ring
 • Meer ver­trou­wen in je eigen han­de­len
 • Nooit afhan­ke­lijk van het con­doom­ge­bruik van een ander
 • Als je elke 3 maan­den soa con­tro­le doet: heb je iets opge­lo­pen wordt je met­een behan­deld

Of je PrEP zou moe­ten gebrui­ken is een per­soon­lij­ke keu­ze. Het is ver­stan­dig om deze keu­ze goed geïn­for­meerd te maken. In deze keu­ze moet je in ieder geval deze twee zaken laten mee­we­gen: hoe belang­rijk is het om hiv-nega­tief te blij­ven? En hoe groot is de kans dat ik hiv oploop?

Waar­om wil je geen hiv?

Hiv is tegen­woor­dig heel goed te behan­de­len, waar­bij één pil per dag meest­al vol­doen­de is. De mees­te men­sen erva­ren van deze medi­cij­nen geen bij­wer­kin­gen, wor­den even oud als iemand zon­der hiv en met een onder­druk­te viral load kun­nen men­sen met hiv het virus niet over­dra­gen.

Toch kun je beter geen hiv oplo­pen, omdat:

 • Je de rest van je leven elke dag pil­len MOET slik­ken. Met PrEP kun je weer stop­pen wan­neer je wilt.
 • Je de rest van je leven onder behan­de­ling moet blij­ven van een spe­ci­a­list in het zie­ken­huis
 • Veel men­sen met hiv stig­ma erva­ren.
 • Als je niet op tijd start met hiv-behan­de­ling kun je aids krij­gen.
 • Je gezond­heid op late leef­tijd slech­ter kan zijn door lang met een onbe­han­del­de hiv infec­tie te heb­ben rond­ge­lo­pen.
 • Je voor­dat je behan­deld wordt en nog geen onder­druk­te viral load hebt, je hiv aan je seks­part­ners kan door­ge­ven en daar­mee dus de gezond­heid van je part­ners in gevaar kunt bren­gen.
Kans op hiv bij ‘homo­seks’

In 2017 waren in Neder­land 7 van de 10 hiv dia­gno­ses bij man­nen die seks heb­ben met man­nen.

Als je een man bent die seks heeft met man­nen heb je in Neder­land een behoor­lij­ke kans om hiv op te lopen.

Als man die seks heeft met man­nen is het ver­stan­dig PrEP te gebrui­ken, ten­zij:

 • Je ALTIJD een con­doom gebruikt bij het neu­ken, ook met je vas­te part­ner
 • Je niet altijd een con­doom gebruikt maar je van je seks­part­ner 100% zeker weet dat deze hiv-nega­tief is en geen kans heeft om hiv op te lopen van een ande­re seks­part­ner
 • Je niet altijd een con­doom gebruikt maar je van je seks­part­ner weet dat hij hiv met een onder­druk­te viral load heeft. Iemand met een onder­druk­te viral load kan het virus niet over­dra­gen.
Kans op hiv bij ‘hete­ro­seks’

3 van de 10 hiv dia­gno­ses wor­den in Neder­land gesteld bij vrou­wen en man­nen die alleen hete­ro­seks heb­ben. Aan­ge­zien er veel meer vrou­wen en hete­ro­man­nen zijn dan man­nen die seks heb­ben met man­nen, is de kans dat je in Neder­land hiv oploopt als vrouw of hete­ro­man bij­zon­der klein.

Het is als vrouw of man die alleen seks heeft met vrou­wen dus niet nodig om PrEP te gebrui­ken, ten­zij bij­voor­beeld:

 • Je als vrouw seks hebt met een man die ook seks heeft met man­nen.
 • Je seks hebt met men­sen in of uit een land waar hiv veel voor­komt (bij­voor­beeld in delen van zui­de­lijk Afri­ka of Zuid-Oost Azië)
 • Je een seks­wer­ker bent en niet altijd con­dooms gebruikt.
 • Je part­ner hiv heeft met geen onder­druk­te viral load. Iemand met een onder­druk­te viral load kan het virus niet over­dra­gen.
Kans op hiv als trans per­soon

Helaas is er wei­nig infor­ma­tie over trans per­so­nen in Neder­land wat betreft je kans op hiv. In ande­re delen van de wereld (bij­voor­beeld de Ver­e­nig­de Sta­ten) wordt de kans bij trans vrou­wen hoog geacht.

Alles heeft er natuur­lijk mee te maken met wie je seks hebt. Ons advies is boven­staan­de hoofd­stuk­ken over ‘homo­seks’ en ‘hete­ro­seks’ te lezen en voor jezelf een goeie afwe­ging te maken. Dit geldt ook voor het nemen van PrEP. Lees daar­voor ‘Hoe neem ik PrEP?’

PS In ver­band met de hel­der­heid van de hoofd­stuk­ken ‘homo­seks’ en ‘hete­ro­seks’ heb­ben we er voor geko­zen om geen inclu­sie­ve taal te gebrui­ken, waar­voor onze ver­ont­schul­di­gin­gen.

Pra­ten met men­sen die al PrEP gebrui­ken

Op Facebook kun je lid wor­den van de Facebook­groep #PrEP­Nu. Het is een beslo­ten groep waar je lid van moet wor­den. Men­sen die niet in de groep zit­ten kun­nen niet zien wie lid is en kun­nen de dis­cus­sie niet vol­gen.

Heb je een vraag die je door een expert wil laten beant­woor­den, stuur dan een mail hier of stuur een bericht naar de gewo­ne Facebook­pa­gi­na van PrEP­nu.