PrEP ver­goed in Neder­land: het werd waar­ach­tig tijd!

Na jaren­lang dra­len, wik­ken en wegen lijkt het nu minis­ter Bru­no Bruins (VWS) toch te zijn gelukt om een PrEP-rege­ling voor Neder­land uit te den­ken. Dat meldt het AD van­avond. Het beleids­voor­ne­men is nog niet offi­ci­eel bekend gemaakt.

Bron­nen van de krant mel­den dat Bruins ‘ergens komen­de week’ zijn besluit zal mee­de­len aan de Twee­de Kamer. Het minis­te­rie van VWS wei­ger­de het plan te beves­ti­gen. De Gezond­heids­raad had afge­lo­pen maart al aan Bruins drin­gend gead­vi­seerd PrEP te ver­strek­ken aan de groep met het hoog­ste risi­co op hiv: man­nen die seks heb­ben met man­nen.
Vol­gens de uit­ge­lek­te plan­nen is de bedoe­ling dat PrEP via zo’n 5 tot 7 GGD’s ver­spreid over het hele land beschik­baar komt. Wel­ke taak de huis­arts straks zal heb­ben bij de ver­strek­king van PrEP-zorg is ondui­de­lijk.

12 euro uit eigen zak

De Gezond­heids­raad stelt dat de prijs van PrEP de afge­lo­pen jaren in Neder­land is gedaald van 536 euro per maand tot 48 euro per maand begin 2018. Daar­van zou­den gebrui­kers straks een kwart (12 euro) zelf moe­ten ophoes­ten.
PrEP­nu heeft zich steeds op het stand­punt gesteld dat PrEP voor ieder­een beschik­baar moet komen. Niet alleen zoge­noem­de hoog-risi­co­groe­pen maar ieder­een die (wel­eens) een ver­hoogd risi­co loopt op hiv moet kun­nen beschik­ken over opti­ma­le hiv-pre­ven­tie. Het is nog ondui­de­lijk hoe laag­drem­pe­li­ge toe­gang tot PrEP straks is gewaar­borgd.

(Wordt ver­volgd)

Last updated 03/07/2018