1. PrEP in Neder­land?

In Neder­land is PrEP sinds vorig jaar beschik­baar. Elke dokter kan PrEP voor­schrij­ven, maar het wordt niet vergoed door de zorg­ver­ze­ke­raar. Als je het je kunt ver­oor­lo­ven is dit wel de mak­ke­lijk­ste manier: Haal bij je huis­arts een recept voor PrEP en schaf de pillen aan bij je apo­theek. (Je betaalt de volle prijs, onge­veer €550 voor 30 pillen.)

Gratis is PrEP in Neder­land alleen beschik­baar in de AMPrEP-studie van het H-TEAM, uit­ge­voerd door de Amster­damse GGD. Aan deze studie doen in totaal 376 mannen met homo­sek­su­ele con­tac­ten en trans­gen­ders mee.

2. Kan ik in Neder­land gene­rieke PrEP kopen?

Er bestaan goede en betrouw­bare manie­ren om aan gene­rieke PrEP te komen. Gene­riek wil zeggen: dezelfde pillen maar dan zonder de merk­naam Truvada.

Je hebt in Neder­land momen­teel 5 keuzen:

Keuze 1
Haal bij je huis­arts een recept voor PrEP en koop de pillen online. Op I Want PrEP Now (VK) vind je een lijst met betrouw­bare online apo­the­ken.

Online apo­the­ken mogen offi­ci­eel niet in Neder­land leveren. Soms worden leve­ran­ties tegen­ge­hou­den door de douane. Als je vrien­den hebt in het Ver­e­nigd Konink­rijk, kun je je pillen daar laten bezor­gen. Zij kunnen ze dan naar je opstu­ren, of je kunt ze natuur­lijk zelf ophalen.

PrEPnu werkt nauw samen met de Silom PULSE Clinic in Bangkok. Deze aan­bie­der heeft onze voor­keur. Kies op hun bestel­for­mu­lier bij "PrEP*" de optie "PrEPnu Nether­lands 3 bottles" voor een spe­ci­ale PrEPnu-prijs van €30 per ver­pak­king van 30 pillen (exclu­sief trans­port- en trans­ac­tie­kos­ten). Hulp nodig? Stuur ons een bericht.

Keuze 2
Als je zelf naar Bangkok in Thai­land reist kun je een afspraak maken bij de Silom PULSE Clinic. De kliniek biedt com­plete sek­su­ele-gezond­heids­zorg inclu­sief PrEP. Je kunt dan legaal 10 potjes à 30 pillen voor eigen gebruik mee naar huis nemen.

Keuze 3
Als je in Neder­land woont en (ook) de nati­o­na­li­teit hebt van een land waar gene­rieke PrEP aan­ge­schaft of geïm­por­teerd mag worden (bijv. Austra­lië, Thai­land, Zuid-Afrika, India, Ver­e­nigd Konink­rijk, Ver­e­nigde Staten) dan kun je daar de pillen op recept kopen en voor per­soon­lijk gebruik mee terug naar Neder­land brengen. Er geldt een maximum van 300 pillen per keer.

Keuze 4
Als je naar landen reist waar PrEP beschik­baar is in plaat­se­lijke kli­nie­ken en apo­the­ken (bijv. Thai­land, Zuid-Afrika of India) kun je daar de pillen op recept kopen en voor per­soon­lijk gebruik mee terug naar Neder­land brengen. Er geldt een maximum van 300 pillen per keer.

Keuze 5
Als je inge­ze­tene bent van de Ver­e­nigde Staten, kun je met behulp van deze PrEP locator loca­ties vinden waar PrEP beschik­baar is. Mis­schien kun je gebruik van Gileads Truvada for PrEP Medi­ca­tion Assis­tance Program. Je mag telkens als je naar Neder­land reist PrEP mee­bren­gen voor eigen gebruik. Er geldt een maximum van 300 pillen per keer.

3. Wat is PrEP?

PrEP is een pil die je goed kan bescher­men tegen hiv. De afkor­ting PrEP staat voor Pre-Expo­si­tie Pro­fy­laxe. De pil (Truvada) bevat twee werk­zame stoffen (Tenofo­vir en Emtri­ci­ta­bine) die voor­ko­men dat hiv het lichaam bin­nen­dringt. Truvada is oor­spron­ke­lijk een genees­mid­del voor hiv-behan­de­ling.

PrEP biedt een ijzer­sterke bescher­ming tegen hiv, ook als je het condoom weleens vergeet.

4. Hoe werkt PrEP?

Als je jezelf beschermt met PrEP en in aan­ra­king komt met hiv, dan zorgt de pil ervoor dat het virus geen cellen kan bin­nen­drin­gen om zich daarin te ver­me­nig­vul­di­gen. Zo blijf je hiv-nega­tief. PrEP werkt alleen als je genoeg van de werk­zame stof in je bloed hebt voordat je in aan­ra­king komt met hiv.

5. Hoe gebruik je PrEP?

Meestal neem je eenmaal daags 1 pil van het middel Truvada. Maar je kunt PrEP ook alleen nemen rond momen­ten dat je echt risico loopt. (Zie FAQ "Moet je PrEP elke dag nemen?")

6. Wat zijn de voor­de­len van PrEP?

Seks is fijn en span­nend, maar als je opge­won­den bent neem je niet altijd ver­stan­dige beslis­sin­gen. Met PrEP ben je tegen hiv beschermd, ook als het je om wat voor reden dan ook niet altijd lukt con­dooms te gebrui­ken. Voor­waarde is wel dat je de pillen volgens voor­schrift slikt.

Als je PrEP slikt, word je zeker elke drie maanden getest op hiv en soa's. PrEP beschermt natuur­lijk alleen tegen hiv, en niet zoals con­dooms tegen andere soa's. Door je regel­ma­tig te laten testen op hiv en soa's kun je snel behan­deld worden als je iets oploopt.

7. Moet je PrEP elke dag nemen?

Dage­lijks gebruik van PrEP wordt wereld­wijd het meest toe­ge­past. Maar PrEP blijkt ook goed te kunnen werken als je het alleen gebruikt rond het moment dat je seks hebt. Dit noemen we peri­o­diek gebruik. Mensen die hun seks­ac­ti­vi­tei­ten goed kunnen plannen kunnen voor die optie kiezen. Je neemt dan een dubbele dosis PrEP (twee pillen) 2 tot 24 uur VOOR de seks en op de twee dagen erna elke dag één pil.

8. Werkt het echt?

Ja, het werkt echt! Wereld­wijd hebben diverse studies aan­ge­toond dat PrEP bui­ten­ge­woon effec­tief is in het voor­ko­men van hiv. Voor een goede werking van PrEP is het wel belang­rijk dat je trouw je pillen slikt, precies volgens het voor­ge­schre­ven schema.

9. Hoe snel werkt het?

Hoe lang het duurt tot PrEP je goed beschermt hangt af van een aantal fac­to­ren. Uit onder­zoek blijkt dat er bij dage­lijks gebruik na 4 tot 7 dagen genoeg van het middel aan­we­zig is in het bloed en in het rectum. Om in de vagina en baar­moe­der bescher­ming te geven duurt het langer. Voor bescher­ming in de vagina is PrEP vaak na drie weken slikken effec­tief. Bij peri­o­diek gebruik is PrEP effec­tief in het bloed en het rectum als je het voor­ge­schre­ven schema volgt. De effec­ti­vi­teit van peri­o­dieke PrEP in de vagina is nog niet goed onder­zocht.

10. Heeft PrEP bij­wer­kin­gen?

De meeste mensen die PrEP gebrui­ken ervaren geen bij­wer­kin­gen. Eén op de tien mensen krijgt last van lichte bij­wer­kin­gen als mis­se­lijk­heid, ver­moeid­heid, spijs­ver­te­rings­pro­ble­men en hoofd­pijn. Dat duurt meestal hooguit een paar weken.

Truvada kent weinig lan­ge­ter­mijn­bij­wer­kin­gen. Toch kan tenofo­vir (een van de bestand­de­len van Truvada) zorgen voor een ver­min­derde nier­func­tie en voor afname van bot­dicht­heid. Daarom worden mensen die PrEP gebrui­ken hier goed op gecon­tro­leerd. Uit PrEP-studies is geble­ken dat ook deze bij­wer­kin­gen tij­de­lijk zijn: als je met het middel stopt her­stelt je lichaam zich weer.

11. Moet ik PrEP met mijn arts bespre­ken?

Als je PrEP wilt gaan gebrui­ken raden we aan dit met je huis­arts te bespre­ken of met een arts van een soa-poli. Zij kunnen je helpen bepalen of PrEP geschikt is voor jou. Ze zullen een paar licha­me­lijke tests doen, bij­voor­beeld een nier­func­tie­test, maar vooral een hiv-test.

*Het is belang­rijk dat je zeker weet dat je GEEN hiv hebt, VOORDAT je met PrEP kunt begin­nen.

12. Wat kan ik doen voor PrEPnu?

Je kunt PrEPnu steunen met een finan­ci­ële bij­drage. Alle giften worden gebruikt om PrEP betaal­baar beschik­baar te maken in Neder­land.