Wat is PrEP?

PrEP is een pil waar­mee je kunt voor­ko­men dat je hiv oploopt. PrEP is vei­lig én effec­tief. Dat is weten­schap­pe­lijk bewe­zen. Sinds 2012 is PrEP voor ieder­een beschik­baar in de VS en sinds 2016 in Neder­land. PrEP wordt niet ver­goed door de zorg­ver­ze­ke­ring, maar 30 pil­len PrEP heb je al voor 27,50 euro. PrEP kun je alleen kopen op recept. Lees het PrEP­nu Stap­pen­plan hoe je aan PrEP kunt komen in Neder­land.

Wan­neer wordt goed­ko­pe PrEP beschik­baar?

Het minis­te­rie van VWS heeft gezegd dat van­af het 3e kwar­taal van 2019 PrEP voor een kwart van de markt­prijs (nu 27,50 euro) bij GGD’en beschik­baar zal wor­den. Reken dan dus op een bedrag onder de 10 euro. Maar het zal dan waar­schijn­lijk nog eni­ge tijd duren voor­dat de lan­ge wacht­lijs­ten bij GGD’en voor PrEP-zorg weg­ge­werkt zul­len zijn. Wacht hier dus niet op! Regel PrEP vóór die tijd via je huis­arts of je regi­o­na­le hiv behan­del­cen­trum en koop het nu al voor 29 euro per maand bij de apo­theek!

Wat als ik een pil ver­ge­ten ben?

Bij dage­lijks gebruik:
Geen paniek! Als je PrEP dage­lijks gebruikt kun tot 12 uur nadat je de PrEP-pil had moe­ten nemen de pil als­nog inne­men. Is het lan­ger dan 12 uur gele­den, dan kun je de pil beter over­slaan. Ook als je 1 of 2 keer per week je pil ver­geet is PrEP nog steeds een zeer betrouw­ba­re bescher­ming tegen hiv.

Bij gebruik rond­om risi­co:
Als je PrEP alleen rond­om de seks gebruikt is het belang­rij­ker om je pil­len op tijd te nemen. Ook hier­bij geldt: neem tot 12 uur nadat je de pil had moe­ten nemen de pil als­nog in. Neem de vol­gen­de pil daar­na weer in vol­gens het ori­gi­ne­le sche­ma (dus 24 en 48 uur nadat je de eer­ste 2 pil­len nam)

Als de pil­len vóór de seks ver­ge­ten bent of je bent meer­de­re pil­len ver­ge­ten, ben je NIET GOED BESCHERMD tegen hiv. Neem dan con­tact op met de GGD of zie­ken­huis en over­leg of je even­tu­eel in aan­mer­king komt voor een PEP kuur.

Voor meer infor­ma­tie klik hier.

Moet ik PrEP altijd op pre­cies dezelf­de tijd nemen?

JA, PrEP moet je in prin­ci­pe elke dag op onge­veer het­zelf­de tijd­stip nemen.
Maar dit hoeft niet heel pre­cies. Je mag een paar uur eer­der of later dan gepland je PrEP nemen. PrEP is dan nog steeds zeer effec­tief. Er zijn veel apps beschik­baar die je hel­pen her­in­ne­ren je PrEP te nemen (d.m.v. push-berich­ten), maak hier slim gebruik van!

Kan ik op een (seks)feestje van iemand anders of van een drugs­dea­ler PrEP gebrui­ken?

Slecht idee, niet doen!
Wij raden je aan alleen PrEP te gebrui­ken op recept, via een arts en apo­theek. Dit is voor­al belang­rijk om zeker te weten dat je geen hiv hebt. Als je hiv hebt en je gebruikt PrEP kun je hiv-virus resis­tent wor­den voor de mid­de­len in PrEP. Dat maakt je hiv moei­lij­ker te behan­de­len. Daar­naast moet je na de seks ook nog mini­maal 2 dagen lang PrEP gebrui­ken, alleen dan ben je beschermd tegen het krij­gen van hiv. Die pil­len zijn op een (seks)feestje vaak niet beschik­baar. Wees dus ver­stan­dig en regel op tijd je PrEP via een arts.

Als mijn seks­part­ner PrEP slikt, ben ik dan ook vei­lig voor hiv?

Als je part­ner hiv-nega­tief getest is en op een goe­de manier PrEP slikt is de kans heel klein dat hij hiv aan jou kan geven. Toch raden we het af om deze metho­de van bescher­ming tegen hiv te gebrui­ken, omdat je je seks­part­ner dan vol­le­dig moet ver­trou­wen. Beter bescherm jezelf door ook PrEP te gaan gebrui­ken!

Wat is het ver­schil tus­sen PrEP en PEP?

PrEP zijn pil­len die je neemt VOOR­DAT je risi­co op hiv loopt. PEP neem je NADAT je risi­co op hiv hebt gelo­pen. Als je risi­co op hiv hebt gelo­pen, bij­voor­beeld door con­doom- en PrE­P­lo­ze seks met een part­ner waar­van je de hiv sta­tus niet kent, kun je tot 72 uur na de seks een PEP kuur krij­gen via je GGD of het zie­ken­huis om te voor­ko­men dat je hiv krijgt. Voor meer infor­ma­tie klik hier.

Wat doet PrEP met je bot­ten?

Bij som­mi­ge men­sen die PrEP lang­du­rig gebrui­ken kan de sterk­te van de bot­ten afne­men. Je loopt dan in the­o­rie een iets gro­ter risi­co op het oplo­pen van een bot­breuk, maar dat heb­ben stu­dies nog niet aan­ge­toond. Omdat dit een bij­wer­king is die pas na jaren van PrEP gebruik zou kun­nen optre­den en omdat het een dure test betreft die alleen in een zie­ken­huis kan wor­den gedaan wordt de bot­dicht­heid in eer­ste instan­tie niet gecon­tro­leerd. Daar­naast is dit effect beperkt, en waar­schijn­lijk klei­ner dan bij­voor­beeld het roken van siga­ret­ten. Ben je al bekend met bro­ze bot­ten (bot­ont­kal­king, oste­o­po­ro­se) over­leg dan met je arts of PrEP voor jou geschikt is.

Ik kan 29 euro per maand voor PrEP niet beta­len, wat nu?

Mail hier dan zul­len wij kij­ken of we je kun­nen hel­pen.

Mijn anus ging bloe­den tij­dens de seks, werkt de PrEP nu nog vol­doen­de?

JA.
PrEP heeft wer­king op de cel­len diep in je lichaam. Ook al krijg je wond­jes tij­dens seks of krijg je anaal bloed­ver­lies, dan werkt PrEP nog steeds even goed.

Is de hiv test min­der betrouw­baar als je PrEP slikt?

NEE.
Hiv-tes­ten die in een labo­ra­to­ri­um wor­den gedaan zijn even betrouw­baar bij PrEP-gebrui­kers als bij niet-PrEP gebrui­kers. Alleen hiv-snel­tes­ten kun­nen een even­tu­e­le hiv-infec­tie moge­lijk pas in een later sta­di­um oppik­ken. We advi­se­ren daar­om om een regu­lie­ren hiv-test te doen, en niet alleen een hiv-snel­test.

Sper­ma door­slik­ken, hoe groot is de kans op hiv?

Als je sper­ma in je mond krijgt en door­slikt dan is het zeer zeld­zaam dat je hiv oploopt. Komt hiv in je maag terecht dan wordt het zeer zeker gedood door je maag­zuur. Als je echt alleen maar pijpt tij­dens de seks is hoeft dat geen reden te zijn om PrEP te gebrui­ken.

Is PrEP min­der effec­tief als je een soa hebt?

NEE.
In de diver­se onder­zoe­ken waar­in PrEP getest werd had­den PrEP-gebrui­kers regel­ma­tig soa’s. Ook bij deze men­sen werk­te de PrEP nog bij­zon­der goed.

Is PrEP 100% betrouw­baar?

NEE, MAAR WEL BIJ­NA!
Er zijn van de tien­dui­zen­den men­sen in de wereld min­der dan 10 men­sen bekend die hiv heb­ben gekre­gen ondanks goed gebruik van PrEP. Er is dus een heel klei­ne kans dat PrEP je niet goed beschermt. Daar­om moet je ook tij­dens PrEP gebruik je regel­ma­tig op hiv laten tes­ten. Als je hiv hebt opge­lo­pen kan deze dan snel goed behan­deld wor­den. In de PrEP-onder­zoe­ken kwa­men wel vaak hiv-infec­ties voor bij men­sen die hun PrEP niet goed gebruik­ten of ver­ga­ten of waren gestopt. PrEP werkt alleen als je de pil­len ook daad­wer­ke­lijk op de juis­te manier neemt! Als je stopt met PrEP, moet je eraan den­ken om weer ande­re bescher­ming te gaan gebrui­ken, zoals bij­voor­beeld con­dooms.

Heb­ben drugs, alco­hol of Via­gra effect op de wer­king van PrEP?

NEE.
Het gebruik van alco­hol, drugs of Via­gra heeft geen effect op de wer­king van PrEP. Wel kan het zijn dat XTC een ster­ker effect heeft bij een dosis die je gewend was te nemen voor­dat je PrEP gebruik­te. Mocht je PrEP en XTC com­bi­ne­ren, neem dan de eer­ste keer niet te veel XTC om te erva­ren hoe dit valt.

Ande­re medi­cij­nen (uit de apo­theek of dro­gist) kun­nen soms niet samen met PrEP gebruikt wor­den. Over­leg dus altijd met je arts als je medi­cij­nen gebruikt of dit samen gaat met PrEP.

Ik ben asiel­zoe­ker en kan niet aan PrEP komen, kun­nen jul­lie me hel­pen?

Mail hier dan zul­len wij kij­ken of we je kun­nen hel­pen.

Waar­om op hiv tes­ten bij PrEP-gebruik?

BELANG­RIJK: GEBRUIK NOOIT PrEP ALS JE NIET 100% ZEKER BENT DAT JE HIV NEGA­TIEF BENT

Het is van het groot­ste belang dat je geen hiv hebt als je met PrEP begint. De mid­de­len die in PrEP zit­ten wor­den name­lijk ook gebruikt in com­bi­na­tie met ande­re hiv-rem­mers om hiv te behan­de­len. Neem je PrEP als je al hiv hebt word je hiv maar gedeel­te­lijk behan­deld en dan heb je kans dat jouw hiv resis­tent wordt tegen de mid­de­len in PrEP. Dit maakt je hiv behan­de­ling las­ti­ger en zorgt er moge­lijk voor dat je deze resis­ten­te hiv kunt over­dra­gen aan een ander, ook aan iemand die PrEP gebruikt. Laat je dus elke 3 maan­den op hiv tes­ten. Lees hier meer over hiv.

Waar­om nier­func­tie test bij PrEP-gebruik?

In zeld­za­me geval­len zorgt PrEP voor een ver­min­de­ring van de nier­func­tie. Je merkt het niet als je nie­ren min­der goed wer­ken tot­dat het te laat is. Daar­om moet je vóór en tij­dens gebruik van PrEP je nier­func­tie laten con­tro­le­ren door een arts. Als je nier­func­tie ver­slech­tert door PrEP moet je stop­pen met het gebrui­ken van PrEP, je nier­func­tie her­stelt zich dan weer. Laat je dus elke 3 maan­den op je nier­func­tie tes­ten.

Waar­om tes­ten op chla­my­dia, gonor­roe, syfi­lis bij PrEP-gebruik?

PrEP beschermt alleen tegen hiv, dus je kunt ande­re soa’s nog steeds oplo­pen, soms zon­der dat je dit merkt. Door deze soa’s snel te behan­de­len zorg je ervoor dat deze niet meer kunt over­dra­gen aan je seks­part­ners. Als ieder­een zich elke 3 maan­den laat tes­ten op soa’s, dan zorgt dat ervoor dat er min­der soa in omloop zijn, waar­door ieder­een min­der kans heeft er een op te lopen. Lees hier meer over soa’s.

Waar­om tes­ten op hepa­ti­tis C bij PrEP-gebruik?

Hepa­ti­tis C komt vaker voor bij men­sen die PrEP gebrui­ken. Er bestaat geen vac­ci­na­tie tegen hepa­ti­tis C, maar wel een behan­de­ling. Als er hepa­ti­tis C bij je wordt vast­ge­steld dring dan aan op een snel­le behan­de­ling. Dit is goed voor je eigen gezond­heid, maar zorgt er ook voor dat je het virus niet kunt over­dra­gen aan je part­ners. Lees hier alles over hepa­ti­tis C en hoe je de kans op een infec­tie zo klein moge­lijk maakt.

Waar­om tes­ten op hepa­ti­tis B voor­dat je met PrEP begint?

De mees­te man­nen zijn gevac­ci­neerd tegen hepa­ti­tis B of zijn immuun gewor­den door­dat ze het virus al eens heb­ben gehad en het is uit­ge­scha­keld door het eigen immuun­sys­teem. Bij een enke­ling blijft het virus aan­we­zig. Je hebt dan een chro­ni­sche hepa­ti­tis B infec­tie. In dit geval kun je PrEP alleen dage­lijks gebrui­ken. PrEP is name­lijk ook een behan­de­ling voor hepa­ti­tis B, die je dan niet zomaar zon­der over­leg met een arts moet stop­pen. Voor­dat je start met PrEP moet je één keer laten tes­ten wat jouw hepa­ti­tis B sta­tus is. Mocht je nog niet gevac­ci­neerd zijn laat dit dan zo snel moge­lijk doen. Dit kan gra­tis bij de soa poli van de GGD. Lees hier meer over hepa­ti­tis B.