Van­daag hoor­de PrEP­nu dat het nati­o­na­le PrEP-pro­gram­ma niet eer­der dan in het der­de kwar­taal van 2019 gelan­ceerd zal wor­den. Onac­cep­ta­bel vindt PrEP­nu. Twee men­sen per dag krij­gen in Neder­land te horen dat ze hiv heb­ben. Dat is twee men­sen per dag te veel. Het lijkt de minis­ter wei­nig te sche­len.

In het nati­o­na­le PrEP pro­gram­ma zul­len een aan­tal GGD-en PrEP gaan aan­bie­den voor 12 euro per maand. Je krijgt dan auto­ma­tisch alle tests erbij gele­verd. Nu kun je ook al recep­ten voor PrEP krij­gen bij de GGD en de huis­arts, maar heb­ben GGD-en vaak geen plek en voe­len veel huis­art­sen zich nog onbe­kwaam als het om PrEP gaat. Daar­naast bie­den apo­the­ken PrEP aan voor soms veel te hoge prij­zen.

Als je moei­te hebt om PrEP te krij­gen, kun je een mail­tje stu­ren naar hallo@prepnu.nl. Wij hel­pen je dan ver­der.

De over­heid is al jaren­lang de intro­duc­tie van PrEP in Neder­land aan het ver­tra­gen. Acht jaar gele­den wer­den de eer­ste veel­be­lo­ven­de resul­ta­ten gepre­sen­teerd over de goe­de wer­king van PrEP. Okto­ber 2016, twee­ën­half jaar gele­den, werd de Gezond­heids­raad om advies gevraagd ter­wijl toen ande­re Euro­pe­se lan­den al inza­gen dat snel­le invoer van PrEP vele nieu­we hiv-infec­ties kon voor­ko­men.

De Gezond­heids­raad advi­seer­de maart 2018 vóór de invoe­ring PrEP en stel­de boven­dien dat de het rege­len van zorg rond­om PrEP gebruik met urgen­tie gere­geld moest wor­den. Nu, eind 2018, met inmid­dels toe­zeg­ging van Minis­ter Bruins voor een nati­o­naal PrEP pro­gram­ma is dit er nog steeds niet.

In ste­den als Syd­ney en New York is dui­de­lijk dat groot­scha­li­ge en laag­drem­pe­li­ge invoer van PrEP kan lei­den tot fors min­der nieu­we hiv-infec­ties. PrEP lijdt tot min­der angst voor hiv, min­der ziek­te­last door hiv en is fors goed­ko­per voor de maat­schap­pij dan het levens­lang moe­ten behan­de­len van de hiv infec­ties die PrEP voor­ko­men kan. De over­heid had in de afge­lo­pen jaren al dui­zen­den nieu­we hiv-infec­ties kun­nen voor­ko­men.

Ondanks dit alles heb­ben in Neder­land al veel man­nen een weg naar PrEP gevon­den en lijkt PrEP steeds popu­lair­der te wor­den. Recent onder­zoek liet zien dat 11% van de Neder­land­se homo- en bisek­su­e­le man­nen al eens PrEP heeft gebruikt en dat 21% van de bezoe­kers van de dating­site Pla­ne­tro­meo al dage­lijks PrEP gebruikt; de op één na hoog­ste sco­re van Euro­pa.

Met hulp van de over­heid zou ieder­een toe­gang moe­ten krij­gen tot PrEP, niet alleen die­ge­ne die het kun­nen beta­len. Daar­naast moet de PrEP zorg van hoge kwa­li­teit zijn zodat gezondheidsrisico’s door ver­keerd gebruik van PrEP wor­den voor­ko­men. PrEP kan de nog altijd voor­gaan­de hiv-epi­de­mie in Neder­land tot een halt roe­pen. @minister Bruins: Komt daar nog wat van?

PrEP moe­lijk te krij­gen? Mail voor hulp en info naar hallo@prepnu.nl

Last updated 20/12/2018