De vorig jaar aan­ge­kon­dig­de PrEP-rege­ling van minis­ter Bruins laat helaas nog even op zich wach­ten, zoals we onlangs al schre­ven. Natuur­lijk kun je nu al gewoon PrEP voor­ge­schre­ven krij­gen, bij­voor­beeld via je huis­arts. Toch loopt dat soms niet hele­maal soe­pel, omdat niet alle art­sen genoeg ver­trouwd zijn met PrEP. Geza­men­lijk heb­ben de Neder­land­se hiv-behan­de­la­ren daar­om beslo­ten zélf PrEP-zorg te gaan leve­ren aan dege­nen die dit niet kun­nen krij­gen via de huis­arts of GGD soa-poli’s. Let op! Het gaat alleen over PrEP-zorg, de pil­len moet je nog steeds zelf beta­len!

PrEP­nu is heel erg blij met het besluit van de hiv-behan­de­la­ren. Ook wij krij­gen berich­ten van men­sen die niet goed weten waar ze terecht kun­nen voor een recept voor PrEP, bij­voor­beeld omdat hun huis­arts niet direct wil mee­wer­ken of omdat er een wacht­lijst is bij de GGD. Voor deze men­sen is de moge­lijk­heid bege­leid te wor­den door een hiv-spe­ci­a­list een uit­komst.

Er zijn wel een paar zaken waar je reke­ning mee moet hou­den als je PrEP-zorg via een hiv-behan­del­cen­trum wilt rege­len. Ten eer­ste heb je hier­voor een ver­wij­zing nodig, dus je zult nog altijd min­stens één keer naar je huis­arts moe­ten. Als dit niet lukt kun je vra­gen aan het hiv-behan­del­cen­trum om je huis­arts te hel­pen over­tui­gen. De hiv-behan­de­la­ren zijn sterk vóór PrEP en hel­pen je graag. Als je huis­arts ove­ri­gens zelf de zorg kan en wil leve­ren is dat het mak­ke­lijkst, de hiv-behan­de­la­ren kun­nen hier even­tu­eel je huis­arts ook bij hel­pen.

Ten twee­de is het belang­rijk te weten dat de zorg door een hiv-behan­de­laar onder het eigen risi­co valt. Medi­sche spe­ci­a­lis­ten zijn duur, dus dit kost je waar­schijn­lijk je hele eigen risi­co. En boven­op het eigen risi­co komen dus nog de kos­ten van de pil­len, die je in alle geval­len zelf moet beta­len. Kijk hier voor de prijs van PrEP in een aan­tal Neder­land­se apo­the­ken.

De hiv-behan­de­la­ren rea­li­se­ren zich zelf ook dat PrEP-zorg via hen van­we­ge de kos­ten niet de gedroom­de oplos­sing is. Daar­om zul­len zij hun best doen de PrEP-zorg waar moge­lijk en in over­leg zo snel moge­lijk als­nog over te dra­gen aan de huis­arts.

Het aan­bie­den van PrEP-zorg door hiv-behan­de­la­ren is dus voor­al een tij­de­lij­ke oplos­sing. Maar het biedt wel een extra moge­lijk­heid om op een goe­de manier aan PrEP te komen in de komen­de maan­den. De toe­gan­ke­lijk­heid van PrEP is hier­door weer een beet­je beter gewor­den.

Inte­res­se in PrEP en moei­te met het krij­gen van een recept? Kijk hier waar het dichtst­bij­zijn­de hiv behan­del­cen­trum zit. Meest­al zit­ten de hiv-behan­de­la­ren in een zie­ken­huis. Vraag als je het zie­ken­huis belt naar de poli­kli­niek Inter­ne Genees­kun­de, en ver­meldt dat je inte­res­se hebt in PrEP-zorg.

Loop je tegen pro­ble­men aan? Mail naar hallo@prepnu.nl voor hulp.

 

Last updated 07/02/2019