Meer dan 500 mensen staan op de wachtli­jst voor de hiv-pre­ven­tiepil bij de GGD Ams­ter­dam. Sinds afgelopen najaar zit het zoge­noemde PrEP-pro­gram­ma vol, laat hoofd van het Cen­trum voor Sek­suele Gezond­heid Elske Hoor­nen­borg weten. De dienst wil graag iedereen kun­nen helpen, maar dat lukt helaas niet.

Het PrEP-pro­gram­ma van de GGD Ams­ter­dam heeft in totaal plek voor 2.900 mensen. Wie in het pro­gram­ma zit, wordt elke drie maan­den getest op hiv en soa’s en kan PrEP-pillen kopen voor 7.50 euro voor der­tig pillen. De bijbe­horende diag­nos­tis­che onder­zoeken zijn gratis.
“We zit­ten sinds de herf­st van 2021 vol”, vertelt Hoor­nen­borg. “Mensen moeten online een afspraak mak­en voor een soa-test, en we zien dat veel mensen dat proberen te doen.” Ook voor het PrEP-pro­gram­ma moeten mensen zich online aan­melden, en dat zijn er ongeveer twintig per week.

De GGD kijkt samen met huis­art­sen in Ams­ter­dam of ze mensen die al langer in het pro­gram­ma zit­ten en waar­bij de behan­del­ing sta­biel is, kun­nen over­dra­gen naar de huis­arts: “Huis­art­sen kun­nen en willen dit overne­men. De GGD is er voor de meest kwets­bare mensen.”
Het prob­leem speelt niet alleen in Ams­ter­dam. Ook in Utrecht is de wachtli­jst voor de pil ellen­lang, zo schri­jft het AD. Daar staan meer dan driehon­derd mensen op de wachtli­jst, en zouden er tij­dens het wacht­en zelfs mensen besmet zijn ger­aakt, schri­jft de krant.

Bert Her­berigs van het Aids­fonds stri­jdt voor een bredere beschik­baarheid van de hiv-pre­ven­tiepil. Hij noemt het onbe­gri­jpelijk dat mensen van het kast­je naar de muur wor­den ges­tu­urd.
“De toe­gang tot PrEP in Ned­er­land is nog steeds niet goed geregeld en dat is een gemiste kans. Dit mid­del is essen­tieel om het aan­tal besmet­tin­gen terug te drin­gen en zorgt voor een kostenbe­spar­ing in de zorg. Want PrEP voorkomt lev­enslange behan­del­ing voor een hiv-infec­tie”, aldus Her­berigs.

(Bron: AT5.nl 09/04/2022)

Last updated 11/04/2022