PrEPnu is een com­mu­nity-ini­ti­a­tief van een groep betrok­ken homo­man­nen. Wij zijn onaf­han­ke­lijk en niet ver­bon­den aan enige orga­ni­sa­tie of formeel netwerk. PrEPnu heeft geen finan­ci­ële banden met het bedrijfs­le­ven.

PrEPnu heeft als doel de Neder­landse LHBT-gemeen­schap en andere belang­heb­ben­den voor te lichten over PrEP en hen te mobi­li­se­ren om PrEP ver­sneld beschik­baar te helpen krijgen in Neder­land.

PrEPnu bedankt de vol­gende per­so­nen voor de belan­ge­loze inves­te­ring van hun talent energie en tijd in het project:

Concept - PrEPster.info
Sys­teem­be­heer­der - Pieter Claeys
Cre­a­tief en ontwerp - 5stepsa­part.
Beeld - ©Rémon van den Kommer
Model­len - Dickey Heer­kens, Jörgen Moorlag, Pieter Brokx, Dirk van Baren, Axe, Tik Lun
Redac­tie - Team PrEPnu

PrEPnu is veel dank ver­schul­digd aan team PrEP­ster voor hun inspi­re­rende en gene­reuze samen­wer­king. Verder bedan­ken we de mannen van Poz&Proud voor hun input en feed­back en de gezond­heids­pro­fes­si­o­nals van PrEP Tac­ti­cal Unit voor hulp bij het updaten van infor­ma­tie over zelf­stan­dig, infor­meel PrEP-gebruik.

*Alle teksten van PrEPnu zijn geli­cen­seerd onder een Cre­a­tive Commons 4.0 Inter­na­ti­o­naal licen­tie.