PrEP­nu is een com­mu­ni­ty-ini­ti­a­tief van een groep betrok­ken homo­man­nen. Wij zijn onaf­han­ke­lijk en niet ver­bon­den aan eni­ge orga­ni­sa­tie of for­meel net­werk. PrEP­nu heeft geen finan­ci­ë­le ban­den met het bedrijfs­le­ven.

PrEP­nu heeft als doel de Neder­land­se LHBT-gemeen­schap en ande­re belang­heb­ben­den voor te lich­ten over PrEP en hen te mobi­li­se­ren om PrEP ver­sneld beschik­baar te hel­pen krij­gen in Neder­land.

PrEP­nu bedankt de vol­gen­de per­so­nen voor de belan­ge­lo­ze inves­te­ring van hun talent ener­gie en tijd in het pro­ject:

Con­cept — PrEPster.info
Sys­teem­be­heer­der — Pie­ter Clae­ys
Cre­a­tief en ont­werp — 5stepsapart.
Beeld — ©Rémon van den Kom­mer
Model­len — Dic­key Heer­kens, Jör­gen Moor­lag, Pie­ter Brokx, Dirk van Baren, Axe, Tik Lun
Redac­tie — Team PrEP­nu

PrEP­nu is veel dank ver­schul­digd aan team PrEP­ster voor hun inspi­re­ren­de en gene­reu­ze samen­wer­king. Ver­der bedan­ken we de man­nen van Poz&Proud voor hun input en feed­back en de gezond­heids­pro­fes­si­o­nals van PrEP Tac­ti­cal Unit voor hulp bij het upda­ten van infor­ma­tie over zelf­stan­dig, infor­meel PrEP-gebruik.

*Alle tek­sten van PrEP­nu zijn geli­cen­seerd onder een Cre­a­ti­ve Com­mons 4.0 Inter­na­ti­o­naal licen­tie. U vindt de PrEP­nu logo’s en huis­stijl­hand­boek hier.