Cam­pag­ne “Ik slik, slik jij?”

Begin 2019 is PrEP­nu een cam­pag­ne begon­nen om men­sen die PrEP wil­len, maar het mis­schien teveel gedoe vin­den, aan te moe­di­gen om tóch de stap te nemen.

Voor deze cam­pag­ne heb­ben we tal van men­sen gevraagd om rol­mo­del te staan en te ver­tel­len waar­om ze PrEP slik­ken.
Alaa – 34 jaar, gebruikt 2 jaar PrEP

‘Befo­re being on PrEP, I was always sca­red after con­dom­less sex’

The first times I heard about PrEP, I was a bit hesis­tant about it. I wasn’t con­vin­ced that it would be some­thing for me. My views chan­ged after I hoo­ked up with a guy on PrEP who told me a lot about it. I went to my GP for a pre­scrip­ti­on, but unfor­tu­na­te­ly he was very reluct­ant to help me with PrEP. I have a medi­cal back­ground myself, and was able to con­vin­ce him in the end. But others may be held back by their doctor’s oppo­si­ti­on, which I think is real­ly a bad thing. Befo­re I was on PrEP, I some­ti­mes had sex wit­hout a con­d­om, but I was always real­ly sca­red after­wards. That’s chan­ged com­ple­te­ly. I’m ful­ly con­fi­dent now that PrEP pro­tects me against HIV. And con­doms, well… I pre­fer not to use them any­mo­re. It just feels so much bet­ter wit­hout.

Axe – 38 jaar, gebruikt 3 jaar PrEP

‘Ik wil me inzet­ten voor PrEP in Cari­bisch Neder­land’

Het is gebrui­ke­lijk dat Mr. Lea­ther zich voor een doel ten behoe­ve van de com­mu­ni­ty. Ik kom oor­spron­ke­lijk van Cura­çao en ik wil mijn titel inzet­ten voor de beschik­baar­heid van PrEP op de eilan­den. Zelf gebruik ik PrEP sinds 2016, via de AMPrEP-stu­die van de Amster­dam­se GGD. Het duur­de wel even voor­dat ik er hele­maal van over­tuigd was dat het echt werkt. Nadat ik voor de eer­ste keer seks zon­der con­doom had gehad met iemand die hiv-posi­tief bleek te zijn raak­te ik best in paniek en bel­de met­een de GGD. Het kost­te hun flink wat over­tui­gings­kracht mijn angst weg te nemen. Maar nu ver­trouw ik er hele­maal op en kan ik het los­la­ten. Een hiv-test laten doen is geen ding meer.

Costas – 22 jaar, gebruikt 1,5 jaar PrEP

‘I was one of the very first peo­p­le in Ukrai­ne to get on PrEP’

In Ukrai­ne I was with an HIV cha­ri­ty orga­ni­sa­ti­on, and they star­ted a small PrEP pilot pro­ject with 20 peo­p­le. I got the pills for free, but had to take care of all the tests myself, and that’s qui­te expen­si­ve in Ukrai­ne. I’ve been in the Nether­lands for a litt­le over a year now. Life wasn’t safe any­mo­re for me as an LGBT acti­vist. Trans­fer­ring my PrEP care didn’t go very smoot­h­ly though. My GP in Hoo­ge­veen told me I should just use con­doms. In the end he agreed do to the tests, but he won’t give a pre­scrip­ti­on. For­tu­na­te­ly friends in Amster­dam are able to help me get­ting the pills. I was a drag acti­vist alrea­dy in Ukrai­ne, and here I joi­ned the Hou­se of Hope­lezz. I like the poli­ti­cal side of drag. Being on PrEP has defi­ni­te­ly chan­ged my sex life. I feel so much more free.

Eva — 37 jaar, gebruikt sinds een half jaar PrEP

’Met PrEP heb ik zélf de con­tro­le’

Ik krijg vaak de vraag waar­om ik als vrouw PrEP slik. Veel men­sen den­ken dat PrEP alleen voor homo man­nen is, maar het werkt natuur­lijk net zo goed voor vrou­wen. Zelf ben ik hap­py sin­gle. Ik date met meer­de­re men­sen waar­on­der bisek­su­e­le man­nen. Som­mi­gen van hen ken ik heel goed, ande­ren niet. Een aan­tal van hen gebruikt zelf PrEP en zo kwam het op mijn pad. Ik doe het niet zon­der con­doom, maar ik merk dat veel man­nen daar wat lak­ser in zijn. Als vrouw ben je vaak toch afhan­ke­lijk van de ander wat betreft cor­rect con­doom­ge­bruik. Zeker als ik iemand niet goed ken, ben ik er eigen­lijk con­ti­nu mee bezig of het con­doom nog wel goed zit. Dat haalt de spon­ta­ni­teit er wel behoor­lijk af. Maar met PrEP heb ik zelf de con­tro­le om mijn gezond­heid te bescher­men.

Luna – 22 jaar, gebruikt 1,5 jaar PrEP

‘Being on PrEP has been good for busi­ness ;-)’

I’ve never been very wor­ried about get­ting HIV, but of cour­se it’s bet­ter to pre­vent it if you can. And sin­ce I’m not too fond of con­doms, it see­med a logi­cal choi­ce for me to get on PrEP. For both pri­va­te and pro­fes­si­o­nal rea­sons actu­al­ly, becau­se I’m also a sex wor­ker. I used to be very strict on using con­doms with clients, but this did limit my clien­te­le. So I could say being on PrEP has been good for busi­ness as well. 😉 I’m ori­gi­nal­ly from Madrid, and I noti­ced that the atti­tu­de towards PrEP is qui­te dif­fe­rent the­re. Once when I was back in Spain I was aggres­si­ve­ly haras­sed on Grin­dr for being on PrEP. So I just deci­ded to put in my pro­fi­le that I’m posi­ti­ve, that was easier. But it all comes down to lack of infor­ma­ti­on I guess. I’m glad peo­p­le are gener­al­ly more infor­med on PrEP here.

Peter – 52 jaar, gebruikt een half jaar PrEP

‘PrEP heeft mijn seks­le­ven totaal ver­an­derd’

De aids-epi­de­mie van de jaren 80 en 90 heb ik van dicht­bij mee­ge­maakt, en con­dooms waren daar­om echt een van­zelf­spre­kend­heid. Des­on­danks heb ik het altijd ver­schrik­ke­lij­ke din­gen gevon­den. Uit­ein­de­lijk bete­ken­de dat dat ik gewoon nau­we­lijks nog neuk­te. En toen was er PrEP. Hoe­wel ik een pri­ma rela­tie met mijn huis­arts heb, wil­de hij écht geen PrEP voor­schrij­ven. Ik kon hem niet over­tui­gen. Geluk­kig kon bij een pro­gram­ma van de Amster­dam­se GGD terecht, en daar­mee zijn mijn tests en recept gere­geld. Mijn seks­le­ven is sinds­dien wel echt ver­an­derd. Con­dooms zijn de deur uit. Ik heb wel vaker een soa dan vroe­ger, maar dat is het me waard. Geluk­kig gaan ze daar bij de GGD relaxed mee om.