BELANG­RIJK: GEBRUIK NOOIT PrEP ALS JE NIET 100% ZEKER BENT DAT JE HIV NEGA­TIEF BENT

LET OP: er zijn kos­ten aan PrEP ver­bon­den. Reken mini­maal op 30 euro per maand bij dage­lijks gebruik, maar dit bedrag kan oplo­pen, afhan­ke­lijk van waar je je soa-tes­ten laat uit­voe­ren.

Stap 1: Kies je arts

Om aan PrEP te komen heb je een arts nodig die het recept uit­schrijft en tests voor je regelt. Hier­voor heb je drie opties:
 • Huis­arts
  Vraag je huis­arts om je PrEP voor te schrij­ven. Hoe­wel de mees­te art­sen de voor­de­len van PrEP inzien, weten we uit erva­ring dat som­mi­ge huis­art­sen hui­ve­rig zijn om PrEP voor te schrij­ven. Laat je niet ont­moe­di­gen. Over­weeg sowie­so om deze pro­fes­si­o­ne­le PrEP richt­lijn uit­ge­print mee te nemen naar je huis­arts. Hier­in staat pre­cies beschre­ven wat je huis­arts moet doen om je op een goe­de manier te bege­lei­den.

  Vuist­re­gel is: als je veel moei­te moet doen om je huis­arts te over­tui­gen jou een PrEP recept voor te schrij­ven, zoek een ande­re arts.

  PrEP­nu heeft een lijst huis­art­sen die zeker bereid zijn PrEP voor te schrij­ven. Bekijk hier die lijst. Als je op deze lijst geen huis­arts in je buurt kunt vin­den, pro­beer dan een arts te vin­den via een van onder­staan­de alter­na­tie­ven.
 • GGD
  Vraag bij de soa­po­li van de GGD in je buurt of ze je kun­nen bege­lei­den bij PrEP gebruik. Som­mi­ge soapoli’s van de GGD kun­nen je hier­bij hel­pen. Een over­zicht van GGD-en vind je hier.
 • Hiv behan­del­cen­trum
  Neem con­tact op met je dichtst­bij­zijn­de hiv behan­del­cen­trum. De hiv-spe­ci­a­lis­ten kun­nen PrEP voor­schrij­ven als je huis­arts niet mee wil wer­ken. Door­dat de hiv-spe­ci­a­list duur is kost dit wel sowie­so je eigen risi­co. Ook heb je een ver­wij­zing nodig van je huis­arts. Vraag hulp aan de hiv-spe­ci­a­list als je huis­arts niet wil mee­wer­ken.
Kom je er niet uit, stuur ons een bericht.
Stap 2: Laat je tes­ten

Er zijn een aan­tal tests die je moet onder­gaan voor­dat je met PrEP begint. Deze tests moet je ver­vol­gens ook regel­ma­tig her­ha­len tij­dens PrEP gebruik. Waar moet je je op laten tes­ten:
 • Hiv (bij start PrEP, een maand nadat je begon­nen bent met PrEP en dan elke 3 maan­den)
 • Nier­func­tie (bij start PrEP, een maand nadat je begon­nen bent met PrEP en dan elke 3 tot 6 maan­den)
 • Chla­my­dia, gonor­roe, syfi­lis en Hepa­ti­tis C (elke 3 maan­den)
 • Hepa­ti­tis B (alleen bij start PrEP)
Kos­ten

Om kos­ten te bespa­ren kun je tests voor hiv, chla­my­dia, gonor­roe, syfi­lis en hepa­ti­tis B gra­tis laten doen bij je loka­le GGD of regel dit onli­ne via Test­lab van Man­tot­Man.

Tes­ten van je nier­func­tie  kan meest­al alleen bij de huis­arts en als je je bij de huis­arts ook laat tes­ten op hepa­ti­tis C kost je dit bij elkaar moge­lijk per keer onge­veer €15,- van je eigen risi­co.

Een alter­na­tief voor de hepa­ti­tis C test, is de zelf­test. Die kost €15,- en bestel je op NoMo­reC

Van­zelf­spre­kend kun je alle tes­ten laten doen bij de huis­arts, maar de kos­ten voor soa-tes­ten gaan van je eigen risi­co af. Reken dan op een bedrag van onge­veer €210,- voor het hele pak­ket per keer. Ben je door je eigen risi­co heen, dan maakt het niet uit waar je de tes­ten laat uit­voe­ren, deze wor­den dan door je zorg­ver­ze­ke­ring ver­goed.

Lees bij veel gestel­de vra­gen meer over waar­om deze tes­ten nood­za­ke­lijk zijn.

BELANG­RIJK: Als je PrEP gebruikt, laat je dan ELKE 3 MAAN­DEN tes­ten op hiv, nier­func­tie, chla­my­dia, gonor­roe, syfi­lis en hepa­ti­tis C.

Je krijgt geen nieuw recept mee van je arts als je deze tes­ten niet hebt gedaan, dus het is belang­rijk dat je deze tes­ten echt zelf bij­houdt en op tijd een nieu­we afspraak met je arts maakt.

Stap 3: Krijg je recept

Als je alle tes­ten hebt door­lo­pen, en je arts ziet geen pro­ble­men om je PrEP voor te schrij­ven is het tijd voor het recept.

Je arts moet een recept voor gene­rie­ke Emtri­ci­ta­bi­ne-Tenofo­vir dis­o­proxil uit­schrij­ven. Dit zijn de mid­de­len waar­uit PrEP bestaan. Er mag dus geen merk­naam op het recept staan.

BELANG­RIJK: Slik je ook ande­re medi­cij­nen? Geef dit dan door aan je arts. Het gebruik van som­mi­ge medi­cij­nen gaat niet goed samen met het gebruik van PrEP. Ook je apo­theek kan dit voor je chec­ken.

Tip: maak onmid­del­lijk nadat je het recept hebt gekre­gen alvast de vol­gen­de afspraak bij je arts!

Stap 4: Koop je PrEP

PrEP koop je bij de apo­theek. Je moet dus met je recept naar de apo­theek.

PrEP wordt helaas niet ver­goed door je zorg­ver­ze­ke­ring, dus je moet het zelf beta­len. PrEP kost mini­maal €27,50 per 30 pil­len.

PrEP wordt door ver­schil­len­de fabri­kan­ten gepro­du­ceerd en ver­schilt daar­om in prijs.

Ze wer­ken alle­maal even goed, alleen Cen­tra­farm is moge­lijk beperkt houd­baar. Dit is alleen een pro­bleem als je PrEP niet elke dag slikt. Vraag dan om één van de ande­re mer­ken.

PrEP­nu heeft een lijst gemaakt van apo­the­ken in de 6 groot­ste Neder­land­se ste­den die PrEP ver­ko­pen. We rich­ten ons per apo­theek steeds naar de goed­koop­ste optie.

Dit is maar een klei­ne selec­tie van apo­the­ken. In prin­ci­pe moet elke apo­theek PrEP voor een lage prijs kun­nen leve­ren. Vraag dus of er goed­ko­pe PrEP bij jouw eigen apo­theek beschik­baar is.

Kom je er niet uit, of werkt je apo­theek niet mee, neem dan con­tact op met PrEP­nu hier. Wij hel­pen je ver­der.