Aan­staande zater­dag 11 maart gaat tijdens de Roze Film­da­gen de pak­kende docu­men­taire PrEP&Me in pre­mi­ère. Docu­men­tai­re­ma­ker Tim Dekkers volgde een jaar lang drie homo­sek­su­ele deel­ne­mers aan de AMPrEP-studie van het Amster­damse H-TEAM en de GGD Amster­dam. Is de hiv-pre­ven­tie­pil inder­daad dat won­der­mid­del dat voor­goed de hiv-epi­de­mie tot stil­stand brengt? Of zet PrEP juist aan tot een toename van sek­su­ele risico’s onder homo’s?

Tim Dekkers, die in de jaren ‘80 en ‘90 zelf vrien­den verloor aan aids, verkent in zijn film PrEP&Me de con­tro­verse binnen de homo­ge­meen­schap rondom de intro­duc­tie van PrEP. Die is in Neder­land vol­le­dig gestag­neerd. Slechts 376 mensen krijgen vol­waar­dige PrEP-zorg, name­lijk de geluk­ki­gen die zijn inge­loot in de Amster­damse AMPrEP-studie. Drie van hen leren we beter kennen in Dekkers’ film: Justin van 24, Dirk van 35 en Herman van 68. Het gebruik van PrEP heeft hun leven ingrij­pend beïn­vloed. Ook tegen­stan­ders van PrEP laat Dekkers aan het woord. Zij vinden bij­voor­beeld dat een seks­le­ven ook met cre­a­ti­vi­teit en con­dooms vol­doe­ning kan geven, of zijn bang voor het over­boord gooien van de ver­wor­ven­he­den van de bestaande hiv-pre­ven­tie.

Seks zonder angst voor hiv 

D66-par­le­men­ta­riër Pia Dijkstra beklem­toont in de film het recht dat ieder­een heeft op een seks­le­ven zonder vrees voor hiv. Dat is ook wat uit de per­soon­lijke ver­ha­len spreekt: de ver­a­de­ming ein­de­lijk bevrijd te zijn van die altijd aan­we­zige angst. Ook oud-minis­ter van volks­ge­zond­heid Hedy d’Ancona (PvdA) blijkt een groot pleit­be­zor­ger van toe­gan­ke­lijke beschik­baar­heid van PrEP. Zij ver­oor­deelt de starre wei­ge­ring van haar opvol­ger Edith Schip­pers en maakt een ver­ge­lij­king met de maat­schap­pe­lijke onrust rond de intro­duc­tie van de pil in de jaren ’60.

Ook Tim Dekkers geeft af op Schip­pers, net als veel des­kun­di­gen die hij in zijn film aan het woord laat: ‘Neder­land treu­zelt met de brede beschik­baar­stel­ling van PrEP,’ vindt hij. ‘De rege­ring wil een advies van de Gezond­heids­raad afwach­ten en dat kan tot medio 2018 duren. Dat is dood­zonde. Elk jaar raken zo’n duizend nieuwe mensen geïn­fec­teerd met hiv. PrEP kan veel van die infec­ties voor­ko­men.’

Roze Film-pre­mi­ère met Aid­fonds-debat na afloop

Na afloop van de pre­mi­ère op zater­dag 11 maart in het Wes­ter­gas­the­a­ter (15.00 uur) orga­ni­seert het Aids­fonds een debat over PrEP. De docu­men­taire is ook maan­dag­avond 13 maart (19.30 uur) en op zon­dag­avond 19 maart (21.45 uur) te zien in bios­coop Het Ketel­huis , de thuis­ba­sis van de Roze Film­da­gen.

PrEP&ME is gemaakt met sub­si­die van het Aids­fonds en de Stich­ting Vrien­den van de Hiv Ver­e­ni­ging.

Last updated 07/03/2017