Het moment waar we lang op heb­ben gewacht: gene­rie­ke PrEP voor een zes­de van de prijs die fabri­kant Gilead bij dezelf­de apo­theek vraagt voor Tru­va­da™. Van­af maan­dag 30 okto­ber kun je met een recept terecht bij alle Plus-apo­the­ken om PrEP te kopen van fabri­kant San­doz. De prijs voor een ver­pak­king van 30 stuks bedraagt €99,50.

Prijs nog steeds te hoog
PrEP­nu is erg blij met deze stap, maar vindt een prijs van bij­na 100 euro voor 30 pil­len nog steeds te hoog. PrEP hoort thuis in het basis­pak­ket van de zorg­ver­ze­ke­ring, om voor ieder­een bereik­baar te zijn. Zolang dat niet is gere­geld zou een com­mer­ci­ë­le prijs niet boven de 50 euro mogen uit­ko­men.

Zelf gene­rie­ke PrEP kopen
Als je wilt weten hoe je zelf vei­lig en betrouw­baar PrEP kunt kopen voor 50 euro of min­der, advi­se­ren we je om onze infor­ma­tie in FAQ4 over gene­rie­ke PrEP te lezen. Heb je daar­na nog vra­gen, bezoek dan eens onze weke­lijk­se work­shop.

PrEP­nu houdt een weke­lijks gra­tis PrEP-work­shop in het cen­trum van Amster­dam. Hier kun je al je vra­gen stel­len over PrEP-gebruik en gene­rie­ke mid­de­len. We hel­pen je bij je keu­ze voor zelf­stan­dig PrEP-gebruik. Bij ons krijg je onbe­voor­oor­deeld des­kun­dig advies.

Last updated 03/11/2017