De PrEP-strijd is nog niet gestre­den: NU in vol­le vaart voor­uit!

Nog 19 dagen en dan is het zover: dan zul­len de PrEP­nu-War­ri­ors de wate­ren van Amster­dam inne­men.

Ons schip tove­ren we de komen­de weken met veel kleur, lief­de en aan­dacht om tot een klas­siek strijd­vaar­tuig. Een klein leger aan ambach­te­lij­ke vrij­wil­li­gers is al eni­ge tijd druk bezig met ont­wer­pen, zagen en deco­re­ren. De rant­soe­nen wor­den aan­ge­legd. Aan­voer­rou­tes van goe­de­ren en men­sen zijn uit­ge­dacht. De zorg­vul­dig samen­ge­stel­de uni­for­men wor­den steeds com­ple­ter en dj-duo Dop­pel­gang is druk doen­de met een bru­te mix van PrEP-strijd­lie­de­ren.

Op 4 augus­tus hij­sen we fier de knal­ge­le zei­len van ons oor­logs­schip met een bood­schap die nie­mand zal ont­gaan: we wil­len NU een goe­de en voor ieder­een bereik­ba­re PrEP-rege­ling in Neder­land.

In een slak­ken­gang zijn de afge­lo­pen jaren enke­le omzich­ti­ge stap­pen in de juis­te rich­ting gezet, maar de rege­ling die onze rege­ring kort gele­den voor­stel­de, is een aan­flui­ting. Minis­ter Bruins toont net als zijn voor­gan­ger een ver­bijs­te­rend gebrek aan ambi­tie en ver­beel­ding, ten kos­te van hon­der­den over­bo­di­ge hiv-infec­ties.

Maar wij blij­ven strijd­vaar­dig. Lang niet ieder­een kent en begrijpt vol­doen­de het belang van deze belang­rij­ke pre­ven­tie­pil. Het invoe­ren van PrEP in Neder­land kan en moet veel snel­ler, beter en toe­gan­ke­lij­ker. Het aan­tal nieu­we hiv-infec­ties kan dras­tisch omlaag, ook in Neder­land.

Bedankt spon­sors en dona­teurs!

Wij zijn ont­zet­tend blij dat zoveel ver­schil­len­de per­so­nen en orga­ni­sa­ties ons hel­pen deze bood­schap uit te dra­gen op de Canal Para­de van de Pri­de Amster­dam. Dit zijn natuur­lijk aller­eerst de ruim 60 opva­ren­den en de men­sen die ano­niem heb­ben gedo­neerd. Dank jul­lie wel!

Heel veel dank ver­die­nen deze gene­reu­ze dono­ren: Aids­fonds, Club ChUrch, COC Neder­land, DC Apo­theek Vale­ri­us­plein, Hiv Ver­e­ni­ging Neder­land, Pro­ject PrEP Shop Boys, Pri­de Busi­ness Club, Sau­na NZ en Stich­ting GALA.

Zon­der jul­lie had­den wij deze boot nooit te water kun­nen laten gaan.

Een wel­ge­meend dank­je­wel!

Team PrEP­nu

En psst!
Er zijn een paar plek­ken vrij­ge­ko­men aan boord. Wil je nog met ons mee­va­ren? Meld je dan snel aan via servicepunt@hivvereniging.nl

Last updated 17/07/2018