PrEP nu beschik­baar voor 39 euro per maand

Afspra­ken tus­sen actie­groep PrEP­nu en de Amster­dam­se apo­the­ker Hans Smit zor­gen van­daag voor de twee­de keer in kor­te tijd voor een flin­ke prijs­re­duc­tie van PrEP. De prijs van gene­rie­ke PrEP zakt hier­door van ruim € 50 naar € 39 per maand.

Dit maken bei­de par­tij­en bekend op de laat­ste dag van AIDS2018, het con­gres dat deze week plaats­vindt in Amster­dam. Dit twee­jaar­lijks con­gres heeft dit jaar als the­ma: Brea­king Bar­riers, Buil­ding Brid­ges.

Vorig jaar luk­te het door bemid­de­ling van PrEP­nu en Hans Smit al om de eer­ste gene­rie­ke vari­ant van PrEP in Neder­land­se apo­the­ken aan te bie­den voor € 99,50. Het merk­ar­ti­kel Tru­va­da was tot dat moment het eni­ge beschik­ba­re genees­mid­del voor hiv-pro­fy­laxe en kost­te maan­de­lijks zo’n € 600.

We steu­nen de mis­sie van PrEP­nu,’ zegt Hans Smit van de DC Apo­theek Vale­ri­us­plein. ‘Net als PrEP­nu wil­len wij PrEP echt voor ieder­een beschik­baar maken die het nodig heeft.’ Dat is nu nog lang niet het geval. Ook al was de prijs na de gesprek­ken van vorig jaar al ver­der gezakt naar zo’n € 55 — € 68, voor velen zijn zul­ke bedra­gen nog steeds niet of moei­lijk betaal­baar.

PrEP staat voor pre-expo­si­tie pro­fy­laxe, het nemen van een bescher­men­de pil voor­af­gaand aan even­tu­e­le bloot­stel­ling aan hiv. Het bestaat uit het pre­ven­tief gebruik van de hiv-rem­mers Emtricitabine/Tenofovir (merk­naam Tru­va­da). Bij cor­rect gebruik ver­dwijnt de kans op infec­tie met hiv nage­noeg hele­maal.

In Neder­land lopen per jaar nog steeds 800 men­sen een infec­tie op met hiv. Hoe­wel een hiv-infec­tie uit­ste­kend behan­del­baar is, blijft voor­ko­men van nieu­we infec­ties van groot belang. Beschik­baar­heid van PrEP is daar­om een cru­ci­a­le toe­voe­ging aan het pre­ven­tie-arse­naal.

Gebrui­kers van PrEP kun­nen van­af van­daag bij DC Apo­theek Vale­ri­us­plein in Amster­dam met een recept van de huis­arts of spe­ci­a­list PrEP kopen voor € 39 per maand­ver­pak­king. De apo­theek kan op recept de medi­cij­nen ook ver­zen­den naar ande­re delen van Neder­land.

Uiter­aard dient hier­bij de PrEP-richt­lijn in acht geno­men te wor­den, wat inhoudt dat er van tevo­ren is getest op hiv, hepa­ti­tis B en C, soa’s en nier­func­tie. Elke drie maan­den wor­den bloed- en uri­ne­tes­ten her­haald.

DC Apo­theek Vale­ri­us­plein
Vale­ri­us­plein 11
1075 BG Amster­dam

088–0100969

Last updated 27/07/2018