Hon­der­den mensen staan bij GGD’en op de wachtli­jst voor hiv-pre­ven­tiepil PrEP. Tij­dens het wacht­en lopen som­mi­gen een hiv-infec­tie op. We vin­den het onbe­gri­jpelijk en frus­tr­erend dat PrEP nog steeds niet breed beschik­baar is in Ned­er­land.

Deze week schri­jven o.a. NRC en AD over de enorme wachtli­jsten. In heel Ned­er­land wacht­en inmid­dels bij­na 2000 mensen op een plek­je bij de GGD. Het PrEP-pro­gram­ma is een vijf­jarige proef, waarin 8500 mensen met een hoog risi­co op hiv de pillen voor een laag bedrag kun­nen kopen. De bijbe­horende testen en medis­che begelei­d­ing is gratis. Het RIVM onder­zoekt in deze pilot het effect op het aan­tal hiv-infec­ties in Ned­er­land.

Afwacht­en
Dat de pil effec­tief is in het voorkomen van hiv-infec­ties, weten we echter al uit onder­zoeken van over de hele wereld. Toch kiest de min­is­ter ervoor de pilot in Ned­er­land af te wacht­en en de capaciteit niet uit te brei­den. Met infec­ties die voorkomen had­den kun­nen wor­den als gevolg.

Frus­tr­erend
PrEP is een essen­tieel mid­del om de hiv-epi­demie een halt toe te roepen. „Als het om coro­n­avac­cins zou gaan, zou het land te klein zijn,” zeggen we van­daag ook in NRC. “Het frus­treert ons enorm dat we, nu we ein­delijk een hiv-pre­ven­tiemid­del hebben, dat niet ruimhar­tig ter beschikking stellen.”

Bron: Aids­fonds 21/04/2022

Last updated 24/04/2022