Pro­fes­sor Joep Lan­ge pleit­te sinds 2011 voor PrEP; sinds­dien heb­ben onge­veer 6.000 men­sen in Neder­land te horen gekre­gen dat zij hiv heb­ben.

Tegen­woor­dig kun je pri­ma met hiv leven, ook omdat weten­schap­pe­lijk bewe­zen is dat men­sen met hiv het virus niet meer kun­nen door­ge­ven als het niet meer aan­toon­baar is in het bloed, maar het stig­ma op het heb­ben van hiv blijft enorm en bezorgt men­sen met hiv een flink aan­tal klei­ne en gro­te hoofd­bre­kens.

PrEP is een van de manie­ren om ervoor te zor­gen dat men­sen geen hiv hoe­ven oplo­pen en is daar­mee ook een van de vita­le onder­de­len van wat we com­bi­na­tie­pre­ven­tie noe­men en waar­mee we het aan­tal nieu­we hiv-infec­ties dras­tisch kun­nen laten slin­ken. Ste­den als San Fran­cis­co en Lon­den heb­ben dat op spec­ta­cu­lai­re wij­ze al laten zien.

PrEP-gebrui­kers rap­por­te­ren naast min­der angst voor seks ook meer bewust­wor­ding rond­om hun sek­su­e­le en men­ta­le gezond­heid, zeker als ze zich elke drie maan­den laten tes­ten op soa’s.

PrEP is daar­mee een win-win situ­a­tie, zowel voor de indi­vi­du­e­le gebrui­ker als de samen­le­ving in zijn totaal. Toch is PrEP nog niet voor ieder­een die er baat bij heeft beschik­baar en kun je nog niet over­al in Neder­land terecht voor de nood­za­ke­lij­ke PrEP-zorg. De stand van zaken per decem­ber 2017.

De lan­ge weg van PrEP naar het zorg­pak­ket
Ter­wijl in Ame­ri­ka de PrEP-revo­lu­tie al sinds 2012 aan de gang is, blijkt dat Euro­pa gro­te aar­ze­lin­gen kent. Eerst in het erken­nen van de voor­de­len die PrEP met zich mee­brengt, dan in het erken­nen van PrEP door het Euro­pe­se Genees­mid­de­len­bu­reau om Tru­va­da toe te laten als hiv-pre­ven­tie­mid­del op de Euro­pe­se markt. Dat laat­ste gebeur­de ein­de­lijk in juli 2016. Van­af dat moment nam de druk op de poli­tiek toe om PrEP toe te laten in het zorg­pak­ket, zodat zoveel moge­lijk men­sen zon­der pro­ble­men voor deze hiv-pre­ven­tie kun­nen kie­zen.

Schip­pers zegt nee
Maar de poli­tiek laat zich niet zomaar over­tui­gen bleek. Ondanks druk uit het hele veld dat zich in Neder­land met hiv-pre­ven­tie bezig­houdt, hield de minis­ter van VWS, Schip­pers, haar poot stijf. Ook in haar par­tij, de VVD, schoot het niet op. Men vond dat er eerst advies inge­won­nen moest wor­den bij de Gezond­heids­raad, een uiterst traag en frus­tre­rend pro­ces. Naar ver­wach­ting komt dat advies in het voor­jaar van 2018 uit, en als posi­tief, kan het dan nog wel tot 2019 duren voor­dat PrEP in het zorg­pak­ket een feit is.

PrEP nog steeds te duur
En dat ter­wijl ande­re Euro­pe­se lan­den al over­stag zijn. In Frank­rijk, Schot­land, Noor­we­gen, Por­tu­gal en Bel­gië kun je kos­te­loos, of tegen een mini­ma­le ver­goe­ding PrEP op recept krij­gen. De situ­a­tie in Neder­land was tot afge­lo­pen novem­ber erbar­me­lijk: tegen de 600 euro kost­te een dage­lijk­se dosis PrEP per maand; inmid­dels kun je voor 99,50 euro per maand dage­lijks PrEP slik­ken via de Plus Apo­the­ken, maar voor veel man­nen is dit ook nog te duur. Zeker als je via semi-ille­ga­le weg voor min­der dan 35 euro een pot­je met der­tig pil­len uit Thai­land, India of Zuid Afri­ka kunt impor­te­ren.

GGD’en berei­den zich voor op PrEP-zorg
Als je PrEP slikt (of gaat slik­ken) is het belang­rijk om je elke drie maan­den te laten tes­ten op hiv en ande­re soa’s. Ook moet je laten con­tro­le­ren hoe je nie­ren met PrEP omgaan. De GGD Amster­dam heeft hier de afge­lo­pen twee jaar veel erva­ring in opge­daan door mid­del van het onder­zoek AmPrEP, waar 374 man­nen en 2 trans­vrou­wen aan deel­ne­men. Afge­lo­pen zomer stel­de de Amster­dam­se gemeen­te­raad geld beschik­baar zodat GGD Amster­dam ook PrEP-zorg kan bie­den aan 250 extra men­sen die niet aan dit onder­zoek mee­doen, maar wel PrEP slik­ken. Inmid­dels is er een pro­ject gestart om ook ande­re GGD’en en huis­art­sen voor te berei­den op de komst van PrEP, zodat over­al in Neder­land van­af 2018 goe­de PrEP-zorg gele­verd kan wor­den.

PrEP­nu zat niet stil de afge­lo­pen jaren
Van­af moment één was dui­de­lijk wat de doel­stel­lin­gen van PrEP­nu waren: strij­den om PrEP ver­goed te krij­gen met de zorg die erbij hoort, en zoveel moge­lijk man­nen infor­ma­tie geven over PrEP waar ze mee uit de voe­ten kun­nen.

Voor up to date infor­ma­tie over PrEP en PrEP-zorg kun je terecht op onze web­si­te en op onze soci­al media, maar PrEP­nu komt ook naar je toe. Zo staan we op fes­ti­vals als Milk­sha­ke en beur­zen als het nati­o­naal Soa*Hiv*Seks con­gres in de Beurs van Ber­la­ge, heb­ben we stands op man­nen­feest­jes als Fun­hou­se XL en Bear Neces­si­ty, geven we voor­lich­tin­gen en doen we mee aan infor­ma­tie­avon­den in het land.

Infor­ma­tie­work­shops
Steeds meer man­nen zijn nieuws­gie­rig naar PrEP en hoe je het kunt krij­gen. PrEP­nu is daar­om afge­lo­pen jaar begon­nen met infor­ma­tie­work­shops op zater­dag­mid­dag waar­bij altijd één van onze drie art­sen aan­we­zig is om ook gede­tail­leerd op medi­sche vra­gen in te gaan. In janu­a­ri 2018 begin­nen we ook met één avond­work­shop in de maand.

PrEP­nu geeft infor­ma­tie over hoe PrEP te krij­gen uit het bui­ten­land en we heb­ben er zelf voor gezorgd dat de Plus Apo­the­ken in con­tact kwam met de fabri­kant van de goed­ko­pe­re PrEP waar­door je nu voor 100 euro een maand pil­len kunt krij­gen in Neder­land. Daar­naast helpt PrEP­nu man­nen ook op weg om via goed­ko­pe­re wegen aan PrEP te komen. PrEP­nu werkt samen met de GGD Amster­dam en met de Aids Heal­th­ca­re Foun­da­ti­on om ervoor te zor­gen dat man­nen de juis­te PrEP-zorg krij­gen.

2018 wordt een beslis­send jaar
Niet alleen komt het advies van de Gezond­heids­raad eraan, maar ook de wereld­wij­de hiv/aids cara­vaan die in juli voor hun gro­te twee­jaar­lijk­se con­gres in Amster­dam neer­strijkt. Het is ondenk­baar dat de Gezond­heids­raad nega­tief gaat advi­se­ren, en met de ogen van de wereld op Neder­land gericht in juli, is de ver­wach­ting dat de Neder­land­se over­heid mooie sier zal wil­len maken door dan aan te kon­di­gen dat Neder­land ook op de PrEP gaat.

In 2018 zal PrEP­nu actief blij­ven in het advi­se­ren van man­nen over hoe voor een rede­lij­ke prijs aan hun PrEP te komen en hoe hun PrEP-zorg voor elkaar te krij­gen. Hoe­wel vrij­wel elke homo­man in Neder­land nu wel gehoord heeft van PrEP, zal goeie infor­ma­tie over PrEP en PrEP-zorg een belang­rij­ke taak blij­ven van PrEP­nu in het komen­de jaar. In ieder geval tot het moment dat de Neder­land­se gezond­heids­zorg zijn zaak­jes vol­le­dig op orde heeft.

Hoe staat het ervoor met PrEP in Neder­land?

 • PrEP wordt nog steeds niet ver­goed door de zorg­ver­ze­ke­ring
 • Aan­tal nieu­we hiv-infec­ties in Neder­land per jaar: rond de 800
 • Een pot­je dage­lijk­se PrEP kost nu 99,50 euro per maand bij de Plus Apo­the­ken
 • GGD Amster­dam is begon­nen met PrEP-zorg voor men­sen die niet in AmPrEP zit­ten
 • Noor­we­gen, Schot­land, Frank­rijk en Bel­gië heb­ben PrEP al gere­geld
 • PrEP­nu geeft weke­lijk­se infor­ma­tie­work­shops
 • PrEP­nu is aan­we­zig bij fees­ten, par­tij­en, infor­ma­tie­avon­den
 • PrEP­nu geeft advies over hoe je aan gene­rie­ke PrEP kunt komen

 • Wat gaat er gebeu­ren in 2018?

 • De Gezond­heids­raad komt ergens de komen­de maan­den met advies over PrEP in het zorg­pak­ket
 • AmPrEP zit in zijn der­de (en laat­ste) jaar
 • De wereld­wij­de hiv/aids cara­vaan komt in juli naar Amster­dam voor een con­gres
 • Het pro­ject ‘We Are Pre­pa­red’ zorgt ervoor dat Neder­land goeie PrEP-zorg kan leve­ren van­af 2018 en dat de doel­groep opti­maal bediend gaat wor­den
 • PrEP­nu blijft weke­lijk­se infor­ma­tie­work­shops geven
 • PrEP­nu blijft aan­we­zig bij fees­ten, par­tij­en en infor­ma­tie­avon­den
 • PrEP­nu blijft advies geven over hoe je aan gene­rie­ke PrEP kunt komen

 • Last updated 21/12/2017