De onlangs begon­nen con­cur­ren­tie­strijd op de Neder­land­se PrEP-markt heeft geleid tot een ver­de­re daling van de prijs. Ook het bedrijf Cen­tra­farm biedt nu gene­rie­ke PrEP aan, voor €47,95 (inclu­sief btw, exclu­sief afle­ver­kos­ten apo­the­ker). De cli­ënt betaalt in de apo­theek voor dit pro­duct zo’n €54 per maand.

Deze ont­wik­ke­ling brengt PrEP voor veel men­sen bin­nen hand­be­reik. Op dok­ters­re­cept kun­nen ze bij elke apo­theek in Neder­land terecht. Belang­rijk is wel dat de arts uit­druk­ke­lijk op het recept ver­meldt: ‘tenofovir/emtricitabine van Cen­tra­farm’. Zon­der de uit­druk­ke­lij­ke ver­mel­ding van de leve­ran­cier is de kans groot dat een duur­de­re vari­ant wordt mee­ge­ge­ven.

PrEP­nu-doe­len nog niet bereikt
Hoe­wel PrEP­nu deze ont­wik­ke­ling met vreug­de gade­slaat, zijn we nog lang niet klaar. Een van onze vrij­wil­li­gers ver­zucht­te: “Goh, door winst gedre­ven far­ma­ceu­ten heb­ben tot nu toe meer gedaan voor de toe­gan­ke­lijk­heid van PrEP dan de Neder­land­se poli­tiek.”

En inder­daad, nog steeds zijn we ver­bol­gen over de wij­ze waar­op de poli­tiek en met name de VVD een fat­soen­lij­ke beschik­baar­heid van PrEP con­se­quent is blij­ven sabo­te­ren. Het wach­ten is nu op het advies van de Gezond­heids­raad, die daar naar ver­wach­ting in maart ein­de­lijk mee komt. En dan is het nog maar de vraag of PrEP zal wor­den opge­no­men in de basis-zorg­ver­ze­ke­ring. En pre­cies dat is nodig om PrEP voor ieder­een gelij­ke­lijk beschik­baar te maken, op een vei­li­ge en ver­ant­woor­de manier.

Last updated 11/01/2018