De onlangs begon­nen con­cur­ren­tie­strijd op de Neder­landse PrEP-markt heeft geleid tot een verdere daling van de prijs. Ook het bedrijf Cen­tra­farm biedt nu gene­rieke PrEP aan, voor €47,95 (inclu­sief btw, exclu­sief afle­ver­kos­ten apo­the­ker). De cliënt betaalt in de apo­theek voor dit product zo’n €54 per maand.

Deze ont­wik­ke­ling brengt PrEP voor veel mensen binnen hand­be­reik. Op dok­ters­re­cept kunnen ze bij elke apo­theek in Neder­land terecht. Belang­rijk is wel dat de arts uit­druk­ke­lijk op het recept ver­meldt: ‘tenofovir/emtricitabine van Cen­tra­farm’. Zonder de uit­druk­ke­lijke ver­mel­ding van de leve­ran­cier is de kans groot dat een duur­dere variant wordt mee­ge­ge­ven.

PrEPnu-doelen nog niet bereikt
Hoewel PrEPnu deze ont­wik­ke­ling met vreugde gade­slaat, zijn we nog lang niet klaar. Een van onze vrij­wil­li­gers ver­zuchtte: “Goh, door winst gedre­ven far­ma­ceu­ten hebben tot nu toe meer gedaan voor de toe­gan­ke­lijk­heid van PrEP dan de Neder­landse poli­tiek.”

En inder­daad, nog steeds zijn we ver­bol­gen over de wijze waarop de poli­tiek en met name de VVD een fat­soen­lijke beschik­baar­heid van PrEP con­se­quent is blijven sabo­te­ren. Het wachten is nu op het advies van de Gezond­heids­raad, die daar naar ver­wach­ting in maart ein­de­lijk mee komt. En dan is het nog maar de vraag of PrEP zal worden opge­no­men in de basis-zorg­ver­ze­ke­ring. En precies dat is nodig om PrEP voor ieder­een gelij­ke­lijk beschik­baar te maken, op een veilige en ver­ant­woorde manier.

Last updated 11/01/2018