Gezond­heids­raad advi­seert: goede beschik­baar­stel­ling van PrEP urgent

Vandaag advi­seert de Gezond­heids­raad minis­ter Bruins voor Medi­sche Zorg en Sport om PrEP te ver­strek­ken aan mensen die een groot risico lopen op een hiv-infec­tie. De Com­mis­sie PrEP raadt de minis­ter aan om PrEP in te voeren in een pro­gramma dat zorg­vul­dige medi­sche bege­lei­ding koppelt aan PrEP-ver­strek­king en noemt dit urgent.

In een zorg­vul­dig afge­wo­gen rapport con­clu­deert de Gezond­heids­raad dat de over­heid een rol heeft in het aan­bie­den van PrEP aan risi­co­groe­pen. PrEP biedt volgens de Com­mis­sie PrEP een goede kans om het aantal nieuwe hiv-infec­ties onder de hoo­gri­si­co­groep van MSM te ver­min­de­ren. MSM vormen ‘in zekere zin een kwets­bare groep, omdat hiv en aids nog steeds omgeven zijn met een stigma. PrEP bevor­dert dat mensen die risico lopen op hiv zelf de ver­ant­woor­de­lijk­heid kunnen nemen om zich te kunnen bescher­men (zonder dat daarbij instem­ming van een partner nodig is,’ meent de com­mis­sie.

Effec­ten moni­to­ren en eva­lu­e­ren

Omdat niet goed te voor­spel­len valt in welke mate PrEP precies aan de pre­ven­tie van hiv zal bij­dra­gen, advi­seert de com­mis­sie om het lan­ge­ter­mijn­ef­fect van PrEP zorg­vul­dig te moni­to­ren. Ze benoemt hier­voor een zestal spe­ci­fieke aan­dachts­pun­ten:

 • De beschik­baar­heid van PrEP en het bereik van hoo­gri­si­co­groe­pen op lan­de­lijk niveau
 • Het effect op het aantal nieuwe hiv-dia­gno­ses
 • De vraag naar PrEP binnen en buiten de hoo­gri­si­co­groep
 • The­ra­pie­trouw en daarmee direct verband houdend: de effec­ti­vi­teit
 • Ver­an­de­rin­gen in risi­co­ge­drag en aantal soa’s
 • Het ont­staan van resis­ten­tie

 • De Com­mis­sie PrEP van de Gezond­heids­raad raadt de minis­ter aan om de effec­ten van PrEP-gebruik na vijf jaar te eva­lu­e­ren op grond van de monit­or­ge­ge­vens en moge­lijke ver­an­de­rin­gen in kos­ten­ef­fec­ti­vi­teit. Momen­teel zou PrEP zoals voor­ge­steld in dit advies niet alleen kos­ten­ef­fec­tief, maar hoogst­waar­schijn­lijk zelfs kos­ten­be­spa­rend zijn.

  Open brief belan­gen­or­ga­ni­sa­ties

  Aids­fondsSoa Aids Neder­land, COC Neder­land, de Hiv Ver­e­ni­ging en de Neder­landse Ver­e­ni­ging van Hiv Behan­de­la­ren rea­ge­ren vandaag op het Gezond­heids­raad-advies met een open brief gericht aan Minis­ter Bruins. Ze doen daarin de klem­mende oproep: “Elke dag langer wachten is onver­ant­woord; het bete­kent nieuwe hiv-infec­ties die voor­ko­men hadden kunnen worden. Zorg ervoor dat allen die risico lopen op hiv zo snel moge­lijk betaal­baar toegang krijgen tot PrEP. Stop de hiv-epi­de­mie nu!”

  De publi­ca­tie Pre­ven­tief gebruik van hiv-remmers (nr. 2018/06) is te down­lo­a­den van gezondheidsraad.nl. Over dit advies is een korte video gemaakt. Ook die is te vinden op de website van de raad.

  Last updated 27/03/2018