Gezond­heids­raad advi­seert: goe­de beschik­baar­stel­ling van PrEP urgent

Van­daag advi­seert de Gezond­heids­raad minis­ter Bruins voor Medi­sche Zorg en Sport om PrEP te ver­strek­ken aan men­sen die een groot risi­co lopen op een hiv-infec­tie. De Com­mis­sie PrEP raadt de minis­ter aan om PrEP in te voe­ren in een pro­gram­ma dat zorg­vul­di­ge medi­sche bege­lei­ding kop­pelt aan PrEP-ver­strek­king en noemt dit urgent.

In een zorg­vul­dig afge­wo­gen rap­port con­clu­deert de Gezond­heids­raad dat de over­heid een rol heeft in het aan­bie­den van PrEP aan risi­co­groe­pen. PrEP biedt vol­gens de Com­mis­sie PrEP een goe­de kans om het aan­tal nieu­we hiv-infec­ties onder de hoo­gri­si­co­groep van MSM te ver­min­de­ren. MSM vor­men ‘in zeke­re zin een kwets­ba­re groep, omdat hiv en aids nog steeds omge­ven zijn met een stig­ma. PrEP bevor­dert dat men­sen die risi­co lopen op hiv zelf de ver­ant­woor­de­lijk­heid kun­nen nemen om zich te kun­nen bescher­men (zon­der dat daar­bij instem­ming van een part­ner nodig is,’ meent de com­mis­sie.

Effec­ten moni­to­ren en eva­lu­e­ren

Omdat niet goed te voor­spel­len valt in wel­ke mate PrEP pre­cies aan de pre­ven­tie van hiv zal bij­dra­gen, advi­seert de com­mis­sie om het lan­ge­ter­mijn­ef­fect van PrEP zorg­vul­dig te moni­to­ren. Ze benoemt hier­voor een zes­tal spe­ci­fie­ke aan­dachts­pun­ten:

 • De beschik­baar­heid van PrEP en het bereik van hoo­gri­si­co­groe­pen op lan­de­lijk niveau
 • Het effect op het aan­tal nieu­we hiv-dia­gno­ses
 • De vraag naar PrEP bin­nen en bui­ten de hoo­gri­si­co­groep
 • The­ra­pie­trouw en daar­mee direct ver­band hou­dend: de effec­ti­vi­teit
 • Ver­an­de­rin­gen in risi­co­ge­drag en aan­tal soa’s
 • Het ont­staan van resis­ten­tie

 • De Com­mis­sie PrEP van de Gezond­heids­raad raadt de minis­ter aan om de effec­ten van PrEP-gebruik na vijf jaar te eva­lu­e­ren op grond van de monit­or­ge­ge­vens en moge­lij­ke ver­an­de­rin­gen in kos­ten­ef­fec­ti­vi­teit. Momen­teel zou PrEP zoals voor­ge­steld in dit advies niet alleen kos­ten­ef­fec­tief, maar hoogst­waar­schijn­lijk zelfs kos­ten­be­spa­rend zijn.

  Open brief belan­gen­or­ga­ni­sa­ties

  Aids­fondsSoa Aids Neder­land, COC Neder­land, de Hiv Ver­e­ni­ging en de Neder­land­se Ver­e­ni­ging van Hiv Behan­de­la­ren rea­ge­ren van­daag op het Gezond­heids­raad-advies met een open brief gericht aan Minis­ter Bruins. Ze doen daar­in de klem­men­de oproep: “Elke dag lan­ger wach­ten is onver­ant­woord; het bete­kent nieu­we hiv-infec­ties die voor­ko­men had­den kun­nen wor­den. Zorg ervoor dat allen die risi­co lopen op hiv zo snel moge­lijk betaal­baar toe­gang krij­gen tot PrEP. Stop de hiv-epi­de­mie nu!”

  De publi­ca­tie Pre­ven­tief gebruik van hiv-rem­mers (nr. 2018/06) is te down­lo­a­den van gezondheidsraad.nl. Over dit advies is een kor­te video gemaakt. Ook die is te vin­den op de web­si­te van de raad.

  Last updated 27/03/2018