Op 14 mei 2018 orga­ni­seert NoMo­reC de ‘C Wha­tY­ou­Can­Do! gathering’. Deze infor­ma­tie­avond voor homo­man­nen over hepa­ti­tis C wordt samen met de Amster­dam­se homo­ge­meen­schap geor­ga­ni­seerd. Zie bij­ge­slo­ten fly­er voor meer info.

Onder­deel van deze avond zijn erva­rings­ver­ha­len van man­nen uit de com­mu­ni­ty, over de impact van hepa­ti­tis C. We heb­ben twee man­nen gevon­den die wil­len ver­tel­len wat hepa­ti­tis C voor hen bete­kent. Voor dit onder­deel is NoMo­reC ook op zoek naar een PrEP-gebrui­ker die tij­dens de bij­een­komst zou wil ver­tel­len over wat hepa­ti­tis C voor zijn seks­le­ven bete­kent. Bij­voor­beeld omdat hij een hepa­ti­tis C-infec­tie heeft of heeft door­ge­maakt, of omdat het risi­co op hepa­ti­tis C hem bezig houdt.

Wil jij je ver­haal op 14 mei met de com­mu­ni­ty delen, of wil je meer eerst meer infor­ma­tie? Stuur dan een e-mail naar Ejay de Wit via NoMoreC@soaaids.nl.

Is het ver­tel­len van je ver­haal niets voor jou maar, wil je wel meer weten over hepa­ti­tis C en hoe je het risi­co op deze soa kan ver­klei­nen? Meld je dan aan voor de C Wha­tY­ou­Can­Do! gathering via NoMoreC@soaaids.nl.

Last updated 03/05/2018