Word een PrEP-War­ri­or en vaar mee met PrEP­nu

Deze zomer barst onze hoofd­stad weer uit zijn voe­gen voor het groot­ste LHBTQI-eve­ne­ment van het jaar, Amster­dam Pri­de. Het hoog­te­punt van de Pri­de vormt stee­vast de boten­pa­ra­de over de grach­ten, dit jaar op zater­dag 4 augus­tus 2018. En het wordt een bij­zon­de­re Canal Para­de, want voor het eerst is er een PrEP­nu-boot! En het wordt nog beter, want jíj kunt mee­va­ren. Schrijf je nu in!

Mee­va­ren in de Pri­de is een unie­ke erva­ring, en op de PrEP­nu-boot zet je je ook nog eens in om meer bekend­heid aan PrEP te geven. Heel belang­rijk, want PrEP is een onmis­baar wapen in de strijd tegen hiv.
Op onze boot pre­sen­te­ren we ons als de PrEP War­ri­ors – hel­den van hiv-pre­ven­tie en heu­se Griek­se strij­ders. Hoe alles er pre­cies uit komt te zien zul­len in de aan­loop naar de Para­de steeds wat ver­der uit de doe­ken doen, dus houd ons in de gaten!

Wil jij deel uit­ma­ken van dit unie­ke ini­ti­a­tief en de PrEP-revo­lu­tie ver­der ont­ke­te­nen? Meld je dan nu aan voor de PrEP­nu-boot via het Ser­vi­ce­punt van de Hiv Ver­e­ni­ging: servicepunt@hivvereniging.nl onder ver­mel­ding van PrEP­nu Boot. Ver­meld in je mail je naam, leef­tijd, tele­foon­num­mer en kle­ding­maat. Aan­mel­den kan alleen indi­vi­du­eel, dus als je met vrien­den komt vra­gen we je ieder zelf te laten inschrij­ven. De kos­ten voor deel­na­me bedra­gen €100. De eer­ste 10 inschrij­vers pro­fi­te­ren tot 20 mei ech­ter van de ear­ly bird-prijs van €90. Waar wacht je nog op?

Is mee­va­ren op een boot in de Pri­de niets voor jou, maar wil je dit PrEP­nu-ini­ti­a­tief wel steu­nen? Dona­ties zijn ook van har­te wel­kom. Je kunt je bij­dra­ge over­ma­ken op reke­ning NL31INGB0000276979 van de Hiv Ver­e­ni­ging, onder ver­mel­ding van Dona­tie PrEP­nu. We zijn blij met ieder bedrag!

Last updated 14/05/2018