Weer een HIV infectie bij persoon op wachtlijst voor PrEP

Last updated 09/06/2022

Een 37 jarige man die bij GGD in Ams­ter­dam op de wachtli­jst stond voor PrEP, heeft een aan­tal maan­den na zijn aan­meld­ing bij een SOA test te horen gekre­gen dat hij HIV posi­tief is. Voor hem komt PrEP te laat. Momenteel zijn er méér dan 2000 aan­meldin­gen bij de GGD’s […]

Wachtlijst voor PrEP bij GGD’s passeert de 2000!

Last updated 09/06/2022

Afgelopen dins­dag over­handigde Aid­s­­fonds-Soa Aids Ned­er­land, COC, Ned­er­landse verenig­ing van hiv-behan­de­laren, Hiv verenig­ing, PrEP­nu en Sek­sHag een man­i­fest aan de tweede kamer waarin wordt opgeroepen om PrEP ruimhar­tig beschik­baar te stellen. De kamer zal hierover deze week een debat aan­gaan met de min­is­ter Ernst Kuipers. Meer lezen hierover, klik op […]

PrEP en nierfunctie: wie heeft screening echt nodig en kan een aangepaste dosering bijwerkingen verminderen?

Last updated 26/05/2022

Twee stud­ies beves­ti­gen dat nier­bi­jw­erkin­gen zeldza­am zijn bij het gebruik van PrEP. Een van de onder­zoeken, geleid door de Wereldge­zond­hei­d­sor­gan­isatie (WHO), geeft ook aan dat mensen onder de 30 die PrEP gebruiken mogelijk min­der vaak nieron­der­zoek nodig hebben. Een aparte groep onder­zoek­ers zegt dat mensen die nier­bi­jw­erkin­gen ervaren, baat kun­nen […]

PrEP 1 augustus bij meeste GGD’en toch nog niet beschikbaar

Last updated 31/07/2019

Update 31-7-2019 Vorige maand kondigde min­is­ter Bru­ins aan dat de GGD’en op 1 augus­tus van start zouden kun­nen gaan met het ver­strekken van PrEP. Dit lan­delijke PrEP-pro­­gram­­ma moet 6.500 homo-, bisek­suele man­nen en andere man­nen die seks hebben van PrEP voorzien via de soapoli’s van de GGD’en over­al in Ned­er­land. […]

Nederlandse hiv-behandelaren gaan tijdelijk PrEP voorschrijven

Last updated 07/02/2019

De vorig jaar aangekondigde PrEP-regeling van min­is­ter Bru­ins laat helaas nog even op zich wacht­en, zoals we onlangs al schreven. Natu­urlijk kun je nu al gewoon PrEP voorgeschreven kri­j­gen, bijvoor­beeld via je huis­arts. Toch loopt dat soms niet hele­maal soe­pel, omdat niet alle art­sen genoeg vertrouwd zijn met PrEP. Geza­men­lijk […]

Goedkope PrEP vertraagd tot herfst 2019

Last updated 20/12/2018

Van­daag hoorde PrEP­nu dat het nationale PrEP-pro­­gram­­ma niet eerder dan in het derde kwartaal van 2019 gelanceerd zal wor­den. Onac­cept­abel vin­dt PrEP­nu. Twee mensen per dag kri­j­gen in Ned­er­land te horen dat ze hiv hebben. Dat is twee mensen per dag te veel. Het lijkt de min­is­ter weinig te sche­len. […]