De intro­duc­tie van PrEP: Een cas­ca­de van bar­ri­è­res en hoe wij die over­win­nen door een wij te zijn

Last updated 13/02/2018

Een terug­blik op de PrE­Pi­nEu­ro­pe Sum­mit – Amster­dam 2018 Dit week­end werd voor het eerst de PrE­Pi­nEu­ro­pe Sum­mit gehou­den. In Amster­dam; niet dank­zij maar ondanks de Neder­land­se rege­ring zoals elders werd gesug­ge­reerd. Wel dank­zij onder ande­re het Neder­land­se Aids­Fonds dat finan­ci­ë­le onder­steu­ning bood en daar­om gepre­zen mag wor­den. Niet alleen […]

Janus­kop

Last updated 12/02/2018

Per­soon­lijk heb ik met de far­ma­ceu­ti­sche indu­strie een twee­slach­ti­ge rela­tie, noem het gerust een haat-lief­­de­­ver­hou­­ding. Ener­zijds dank ik mijn leven aan de vruch­ten van art­se­nij­kun­dig onder­zoek, medi­cijn­pro­duc­tie en –dis­tri­bu­tie, ander­zijds roept de per­ver­se inha­lig­heid in deze bedrijfs­tak bij mij pure wal­ging op, wat ook weer niet goed is voor de […]

Houdt de seks erin!”

Last updated 31/12/2016

In de decem­ber­maand laat PrEP­nu men­sen aan het woord die ver­tel­len over hun erva­rin­gen met PrEP of hun idee­ën erover. Van­daag Kris, die zich­zelf een ‘gen­der­ver­ras­sing’ noemt. Kris heeft veel men­sen ver­lo­ren aan aids, onder ande­ren zijn 34-jari­­ge broer. Wil jij ook jouw ver­haal ver­tel­len? Meld je dan aan via PrEP­nu […]

Ga als­je­blieft aan het werk!”

Last updated 31/12/2016

In de maand van Wereld Aids Dag laat PrEP­nu man­nen aan het woord die PrEP gebrui­ken, het wil­len gaan gebrui­ken of voor wie PrEP niet (meer) nodig is. Van­daag PrEP­nu Sofa afle­ve­ring 7: Michael. Michael doet mee aan AMPrEP. De pas­si­vi­teit van de over­heid noemt hij ‘diep triest’. Daar­om luidt […]

Zomer

Last updated 02/01/2017

In de zomer van 2009, een paar dagen voor mijn vakan­tie, kreeg ik te horen dat ik hiv had. Ik was een jon­ge­man van 27 in een fase van mijn leven waar­in ik niet altijd con­se­quent con­dooms gebruik­te. Angst voor hiv had altijd wel in mijn ach­ter­hoofd gespeeld, maar angst […]

Lei­ders in de com­mu­ni­ty, neem je ver­ant­woor­de­lijk­heid!”

Last updated 03/01/2017

In de week van Wereld Aids Dag laat PrEP­nu man­nen aan het woord die PrEP gebrui­ken, het wil­len gaan gebrui­ken of voor wie PrEP niet (meer) nodig is. Van­daag PrEP­nu Sofa afle­ve­ring 6: Richards Wereld Aids Dag bood­schap de com­­mu­­ni­­ty-lei­­ders. Richard woont al 25 jaar in Neder­land. Hij koopt zijn […]

Door­breek de taboes en stop het stig­ma!”

Last updated 31/12/2016

In de week van Wereld Aids Dag laat PrEP­nu man­nen aan het woord die PrEP gebrui­ken, het wil­len gaan gebrui­ken of voor wie PrEP niet (meer) nodig is. Van­daag PrEP­nu Sofa afle­ve­ring 4: Jör­gen met een bood­schap voor de com­mu­ni­ty. Jör­gen heeft al 8 jaar hiv. Toch maakt hij zich […]

Gilead, maak PrEP betaal­baar!”

Last updated 31/12/2016

In de week voor­af­gaand aan Wereld Aids Dag laat PrEP­nu men­sen aan het woord die PrEP gebrui­ken, wil­len gebrui­ken of PrEP niet (meer) nodig heb­ben. Wil jij ook jouw stem laten horen? Stuur ons dan even een bericht of meld je aan via PrEP­nu Con­tact. Van­daag PrEP­nu Sofa afle­ve­ring 1: […]