Eerste PrEPnu-spreekuur succesvolle primeur

Last updated 12/07/2017

Het eerste PrEP­nu-spreeku­ur op maandag 10 juli 2017 is suc­cesvol ver­lopen. Meteen na de bek­end­mak­ing liepen de aan­meldin­gen bin­nen en bin­nen 24 uur was het spreeku­ur vol­ge­boekt. Het PrEP-spreeku­ur van PrEP­nu is bedoeld om mensen te helpen bij hun keuze voor veilig en ver­ant­wo­ord gebruik van gener­ieke PrEP. Hoe kom […]

NIEUW! Het PrEPnu-spreekuur

Last updated 08/07/2017

PrEP­nu start komende week met een weke­lijks PrEP-spreeku­ur in het cen­trum van Ams­ter­dam. Tij­dens dit spreeku­ur kun je al je vra­gen stellen over PrEP-gebruik en gener­ieke mid­de­len. Je kunt je meteen ook gratis op hiv lat­en testen. We helpen je bij je keuze voor zelf­s­tandig PrEP-gebruik. Bij ons kri­jg je onbevooro­ordeeld […]

Recht van spreken! Kom allen!

Last updated 06/07/2017

Don­derdag 13 juli om 09:00 uur buigt de Ams­ter­damse gemeen­ter­aad zich over PrEP! Gaat de raad extra bud­get beschik­baar mak­en voor de GGD om PrEP-gebruik­ers fat­soen­lijk te begelei­den? Bij de raadsver­gader­ing kri­jg je als betrokken burg­er spreekrecht. PrEP­nu gaat van dit recht gebruik mak­en. Wat vind jij? Veel Ams­ter­dammers gebruiken […]

De schuld van Schippers — vele honderden nieuwe hiv-infecties

Last updated 27/06/2017

VWS-Min­is­ter Schip­pers weigert na te denken over PrEP, tot­dat de Gezond­hei­d­sraad met een advies hierover komt. Dat antwo­ordt zij op Kamervra­gen van D66. Het advies van de Gezond­hei­d­sraad over PrEP komt naar verwacht­ing op zijn vroegst in maart 2018. Ter­wi­jl steeds meer gezond­hei­dsmin­is­ters in andere lan­den wel bereid zijn om met […]

Bijna 300 nieuwe hiv-infecties maar geen PrEP

Last updated 30/05/2017

In Ned­er­land hebben zich in de eerste vijf maan­den van dit jaar naar schat­ting al zo’n 300 nieuwe hiv-infec­ties voorgedaan. Die had­den voor een deel met PrEP voorkomen kun­nen wor­den. Maar poli­tieke balorigheid zorgt ervoor dat een besluit over de toepass­ing van PrEP in Ned­er­land is uit­gesteld tot halver­wege 2018. […]

Hoe gebruik je PrEP — of ben je van plan dit te gaan doen?

Last updated 06/05/2017

Gebruik je op dit moment al PrEP? Of zou je graag PrEP willen gebruiken? Doe dan mee aan een korte vra­gen­li­jst van de Uni­ver­siteit Maas­tricht. We zijn benieuwd naar je ervarin­gen en wensen! De Uni­ver­siteit Maas­tricht heeft als enige onder­zoeksin­stelling in Ned­er­land een beurs van het AIDS Fonds gekre­gen om […]

Aanmelding open voor nieuwe PrEP-studie GGD Amsterdam

Last updated 18/03/2017

De GGD Ams­ter­dam doet mee aan een grote inter­na­tionale studie naar een nieuwe hiv-pre­ven­tiepil. In het onder­zoek wordt bekeken of het nieuwe mid­del F/TAF net zo veilig en effec­tief is als Tru­va­da voor PrEP-gebruik. Vanaf nu kun je je tot 26 maart aan­melden voor deel­name aan de studie. Over de […]

Documentaire PrEP&Me op Roze Filmdagen in première

Last updated 07/03/2017

Aanstaande zater­dag 11 maart gaat tij­dens de Roze Filmda­gen de pakkende doc­u­men­taire PrEP&Me in pre­mière. Doc­u­men­taire­mak­er Tim Dekkers vol­gde een jaar lang drie homosek­suele deel­ne­mers aan de AMPrEP-studie van het Ams­ter­damse H-TEAM en de GGD Ams­ter­dam. Is de hiv-pre­ven­tiepil inder­daad dat won­der­mid­del dat voor­goed de hiv-epi­demie tot stil­stand brengt? Of […]

PrEP-activisten uit de zorg roeren zich

Last updated 31/12/2016

Cheers mate! We’ll take our health in our own hands.” Met deze opgewekt bru­tale slo­gan intro­duceerde zich vorige week ineens een nieuwe onbek­ende groep PrEP-activis­ten. Deze groep ‘activis­tis­che gezond­hei­dswerk­ers uit Ned­er­land’ bedi­ent zich van de mil­i­tante naam PrEP Tac­ti­cal Unit (PTU). Met deze actie is, naast PrEP­nu vanu­it de com­mu­ni­ty, nu ook […]

Studie toont aan: PrEP in Nederland kosteneffectief

Last updated 31/12/2016

PrEP invo­eren in Ned­er­land is een kosten­ef­fec­tieve maa­tregel. Als de pri­js ervan zakt is het zelfs kostenbe­sparend. Dit hebben Ned­er­landse onder­zoek­ers van het Eras­mus MC en het AMC aange­toond. Ze pub­liceren hun bevin­din­gen van­daag in het gerenom­meerde weten­schap­pelijk tijd­schrift Lancet Infec­tious Dis­eases — bewi­jsvo­er­ing die de Min­is­ter van Volks­ge­zond­heid als […]

PrEPnu op berenjacht

Last updated 31/12/2016

Zater­dag 24 sep­tem­ber is een PrEP­nu-voor­licht­ing­steam te vin­den tij­dens de maan­delijkse beren­spe­cial van de Ams­ter­damse gay sauna Nieuwez­i­jds. Praat mee over PrEP! We zijn er van 15:00 tot 19:00.