Gene­rie­ke PrEP van­af maan­dag ver­krijg­baar voor €99,50 in de apo­theek

Last updated 03/11/2017

Het moment waar we lang op heb­ben gewacht: gene­rie­ke PrEP voor een zes­de van de prijs die fabri­kant Gilead bij dezelf­de apo­theek vraagt voor Tru­va­da™. Van­af maan­dag 30 okto­ber kun je met een recept terecht bij alle Plus-apo­the­­ken om PrEP te kopen van fabri­kant San­doz. De prijs voor een ver­pak­king […]

Eer­ste PrEP­nu-spreek­uur suc­ces­vol­le pri­meur

Last updated 12/07/2017

Het eer­ste PrEP­­nu-spreek­uur op maan­dag 10 juli 2017 is suc­ces­vol ver­lo­pen. Met­een na de bekend­ma­king lie­pen de aan­mel­din­gen bin­nen en bin­nen 24 uur was het spreek­uur vol­ge­boekt. Het PrEP-spreek­uur van PrEP­nu is bedoeld om men­sen te hel­pen bij hun keu­ze voor vei­lig en ver­ant­woord gebruik van gene­rie­ke PrEP. Hoe kom […]

NIEUW! Het PrEP­nu-spreek­uur

Last updated 08/07/2017

PrEP­nu start komen­de week met een weke­lijks PrEP-spreek­uur in het cen­trum van Amster­dam. Tij­dens dit spreek­uur kun je al je vra­gen stel­len over PrEP-gebruik en gene­rie­ke mid­de­len. Je kunt je met­een ook gra­tis op hiv laten tes­ten. We hel­pen je bij je keu­ze voor zelf­stan­dig PrEP-gebruik. Bij ons krijg je onbe­voor­oor­deeld […]

Recht van spre­ken! Kom allen!

Last updated 06/07/2017

Don­der­dag 13 juli om 09:00 uur buigt de Amster­dam­se gemeen­te­raad zich over PrEP! Gaat de raad extra bud­get beschik­baar maken voor de GGD om PrEP-gebrui­­kers fat­soen­lijk te bege­lei­den? Bij de raads­ver­ga­de­ring krijg je als betrok­ken bur­ger spreek­recht. PrEP­nu gaat van dit recht gebruik maken. Wat vind jij? Veel Amster­dam­mers gebrui­ken […]

De schuld van Schip­pers — vele hon­der­den nieu­we hiv-infec­ties

Last updated 27/06/2017

VWS-Minis­­ter Schip­pers wei­gert na te den­ken over PrEP, tot­dat de Gezond­heids­raad met een advies hier­over komt. Dat ant­woordt zij op Kamer­vra­gen van D66. Het advies van de Gezond­heids­raad over PrEP komt naar ver­wach­ting op zijn vroegst in maart 2018. Ter­wijl steeds meer gezond­heids­mi­nis­ters in ande­re lan­den wel bereid zijn om met […]

Bij­na 300 nieu­we hiv-infec­ties maar geen PrEP

Last updated 30/05/2017

In Neder­land heb­ben zich in de eer­ste vijf maan­den van dit jaar naar schat­ting al zo’n 300 nieu­we hiv-infec­­ties voor­ge­daan. Die had­den voor een deel met PrEP voor­ko­men kun­nen wor­den. Maar poli­tie­ke balo­rig­heid zorgt ervoor dat een besluit over de toe­pas­sing van PrEP in Neder­land is uit­ge­steld tot hal­ver­we­ge 2018. […]

Hoe gebruik je PrEP — of ben je van plan dit te gaan doen?

Last updated 06/05/2017

Gebruik je op dit moment al PrEP? Of zou je graag PrEP wil­len gebrui­ken? Doe dan mee aan een kor­te vra­gen­lijst van de Uni­ver­si­teit Maas­tricht. We zijn benieuwd naar je erva­rin­gen en wen­sen! De Uni­ver­si­teit Maas­tricht heeft als eni­ge onder­zoeks­in­stel­ling in Neder­land een beurs van het AIDS Fonds gekre­gen om […]

Aan­mel­ding open voor nieu­we PrEP-stu­die GGD Amster­dam

Last updated 18/03/2017

De GGD Amster­dam doet mee aan een gro­te inter­na­ti­o­na­le stu­die naar een nieu­we hiv-pre­­ven­­tie­pil. In het onder­zoek wordt beke­ken of het nieu­we mid­del F/TAF net zo vei­lig en effec­tief is als Tru­va­da voor PrEP-gebruik. Van­af nu kun je je tot 26 maart aan­mel­den voor deel­na­me aan de stu­die. Over de […]

Docu­men­tai­re PrEP&Me op Roze Film­da­gen in pre­mi­è­re

Last updated 07/03/2017

Aan­staan­de zater­dag 11 maart gaat tij­dens de Roze Film­da­gen de pak­ken­de docu­men­tai­re PrEP&Me in pre­mi­è­re. Docu­men­tai­re­ma­ker Tim Dek­kers volg­de een jaar lang drie homo­sek­su­e­le deel­ne­mers aan de AMPrEP-stu­­die van het Amster­dam­se H-TEAM en de GGD Amster­dam. Is de hiv-pre­­ven­­tie­pil inder­daad dat won­der­mid­del dat voor­goed de hiv-epi­­de­­mie tot stil­stand brengt? Of […]

PrEP-acti­vis­ten uit de zorg roe­ren zich

Last updated 31/12/2016

Cheers mate! We’ll take our health in our own hands.” Met deze opge­wekt bru­ta­le slo­gan intro­du­ceer­de zich vori­ge week ineens een nieu­we onbe­ken­de groep PrEP-acti­­vis­­ten. Deze groep ‘acti­vis­ti­sche gezond­heids­wer­kers uit Neder­land’ bedient zich van de mili­tan­te naam PrEP Tac­ti­cal Unit (PTU). Met deze actie is, naast PrEP­nu van­uit de com­mu­ni­ty, nu ook […]

Stu­die toont aan: PrEP in Neder­land kos­ten­ef­fec­tief

Last updated 31/12/2016

PrEP invoe­ren in Neder­land is een kos­ten­ef­fec­tie­ve maat­re­gel. Als de prijs ervan zakt is het zelfs kos­ten­be­spa­rend. Dit heb­ben Neder­land­se onder­zoe­kers van het Eras­mus MC en het AMC aan­ge­toond. Ze publi­ce­ren hun bevin­din­gen van­daag in het gere­nom­meer­de weten­schap­pe­lijk tijd­schrift Lan­cet Infec­tious Disea­ses — bewijs­voe­ring die de Minis­ter van Volks­ge­zond­heid als […]

PrEP­nu op beren­jacht

Last updated 31/12/2016

Zater­dag 24 sep­tem­ber is een PrEP­­nu-voor­­lich­­tings­­team te vin­den tij­dens de maan­de­lijk­se beren­spe­ci­al van de Amster­dam­se gay sau­na Nieu­we­zijds. Praat mee over PrEP! We zijn er van 15:00 tot 19:00.